Hỏi/Ðáp Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc
Welcome
Trang Ðầu
Ghi Danh
Hỏi/Ðáp
Login Form
Nhà tài trợ
Công cụ
Thống kê
  • Ðề tài: 15,077
  • Bài gởi: 153,388
  • Thành viên: 4,739
  • Số người đang xem: 121
  • Xin cùng nhau chào đón HuyNam2610 là thành viên mới nhất.
Liên kết website
Go Back   chân thuyên > TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO > TÔN GIÁO > Đạo Phật

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 29-01-2005   #1
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts
Hình ảnh các vị Phật

Nam Mô Hoằng Dương Tịnh Lạc Độ, Thích Ca Văn Như Lai,
Ngàn Trăm Ức Hóa Thân, Khắp Pháp Giới Chư Phật


(Thích ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch: Năng Nhân-Tịch-Mặc, Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên; Phật có nghĩa là: đấng giác ngộ, Đức Bổn Sư khi xưa là Thái Tử Tất Đạt Đa, ở xứ Trung Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ, cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Ma Da Hoàng Hậu, Thái tử xuất gia lúc 19 tuổi, đến 30 tuổi thành đạo, thuyết pháp 50 năm trụ đời 80 tuổi. Đức Phật ra đời độ vô lượng chúng sanh, hiện nay đạo pháp của Ngài được khắp giới Á, Âu tôn trọng).

Kinh Phật Thuyết A Di Đà nói: "Từ đây thẳng về phương Tây, trải qua mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương thuyết pháp. -- Tại sao cõi kia gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là Cực Lạc. -- Đức Phật ấy vì sao hiệu là A Di Đà? Bởi ánh sáng của đức Phật này không lường, soi khắp mười phương quốc độ, không chỗ nào chướng ngại, nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, đức Phật kia cùng với nhân dân của ngài sống lâu đến không lường, không ngằn A Tăng Kỳ kiếp, nên gọi là A Di Đà. --Chúng sanh, sanh về cõi Cực Lạc, đều là bậc A bệ bạt trí, trong ấy hàng nhứt sanh bổ xứ rất nhiều, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A tăng kỳ để nói mà thôi. --Chúng sanh nào nghe kinh này, nên phát nguyện sanh về nước kia.--Tại sao thế? Vì được cùng các bậc người thượng thiện ở chung một chỗ. --Nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bẩy ngày, một lòng không loạn, khi người ấy mạng chung, Phật A Di Đà cùng các Thánh Chúng hiện ở trước. Bấy giờ kẻ ấy lòng không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực Lạc. --Chúng sanh các ngươi! Nên tin kinh "Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm" này.

* Kinh Đại Tập nói: Hành giả ngồi ngay thẳng, chuyên tâm tưởng đức Phật A Di Đà, tướng đẹp như thế, oai nghi như thế, đại chúng như thế, thuyết pháp như thế, tưởng niệm như vậy, tâm tâm nối nhau, thứ lớp không loạn, sẽ thấy được Đức Phật kia. Ví như trong đời có người nam hay nữ đi xa ở xứ khác, trong giấc mơ thấy nhà cửa của mình. Lúc bấy giờ thật ra người ấy chẳng biết là đêm hay ngày, là ngoài hay trong, tường vách núi đá không thể che ngăn, cho đến sự tối tăm mù mịt không làm chướng ngại. Hành giả mỗi niệm cứ huân tu như thế, lâu ngày sự quán tưởng sẽ sáng suốt lanh lẹ, kết qủa thấy được đức Phật Di Đà.

* Kinh Thập Lục Quán nói: --Muốn sanh về Cực Lạc, phải tu ba thứ phước: 1) Hiễu dưỡng cha mẹ, phụng thờ Sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. 2) Thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, đừng phạm oai nghi. 3) Phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân qủa, đọc tụng kinh Đại thừa, khuyến tấn người
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #2
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

(A Di Đà là tiếng Phạn, dịch: Vô Lượng Thọ hoặc Vô Lượng Quang. Ngài là vị giáo chủ ở thế giới Cực Lạc về phương Tây. Theo Kinh Cổ Âm Vương thì đời qúa khứ có nước Diệu Hỉ, vị quốc vương là Kiều Thi Ca. Bấy giờ có Phật Tự Tại Vương ra đời. Kiều Thi Ca xuất gia đầu Phật, hiệu là Pháp Tạng. Lại Kinh Vô Lượng Thọ nói: "Pháp Tạng Tỳ Khưu ở nơi Phật Thế Tự Tại Vương phát lòng bồ đề, lại phát 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều nói: "nếu không được như thế, tôi thề không thành Phật".

Những đại nguyện ấy đã thành tựu, và ngài Pháp Tạng đã thành Phật tức là Đức A Di Đà ở nơi thế giới Cực Lạc hiện nay).

*Theo kinh Vô Lương Thọ, 48 đại nguyện của Đức A Di Đà, có mấy điều thiết yếu sau đây:

Nguyện thứ 18 - Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương hết lòng tin ưa muốn sanh về nước tôi, xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, tôi thề không thành chánh giác.

Nguyện thứ 19 - Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương phát lòng Bồ Đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện cầu sanh về nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi không cùng thánh chúng hiện ở trước người ấy tiếp dẫn, tôi thề không thành chánh giác.

Nguyện thứ 21 - Khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi thảy đều đủ 32 tướng đại nhân, nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác.

Nguyện thứ 27 - Khi tôi thành Phật, từ hàng Nhân Thiên cho đến tất cả muôn vật trong nước tôi, hình sắc đều tốt đẹp, nghiêm sạch sáng rỡ, vi diệu cùng cực, không thể tính kể. Nếu những chúng sanh chứng được thiên nhãn mà có thể biện thuyết rõ ràng được sanh số, tôi thề không thành chánh giác.

Nguyện thứ 32 - Khi tôi thành Phật, từ cõi đất lên đến hư không, những cung điện lầu quán, ao nước cây hoa, tất cả vạn vật đều do vô lượng tạp bảo, trăm ngàn thứ hương hoa hiệp tạo thành, nghiêm đẹp kỳ diệu, hơn các thiên cung. Mùi hương trong nước tôi lan tỏa khắp mười phương thế giới, các Bồ Tát tiếp xúc được hương ấy, đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác.

Nguyện thứ 39 - Khi tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong nước tôi đều hưởng sự an vui như bậc lậu tận tỳ khưu. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác.
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #3
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Quán Âm Bồ Tát Công Đức Trang Nghiêm Tán

Một buổi sáng thế gian tươi đẹp.
Bổ Lạc Ca non thẳm cao xanh.
Trong thế giới trăm hoa vị thảo.
Đức Thích Ca an trụ yên lành
Trong cung Bảo Trang nghiêm qúi đẹp
Kết Ma Ni Mã Não Tràng Phan.
Thuần lộng ngọc Kim Cang hổ phách.
Khiến lâu đài rực rỡ oai hùng
Trong Cung bảo trên tòa Sư Tử.
Đấng Thế Tôn nhập định xâu xa.
Quanh Đức Phật hằng Sa bồ tát.
Nào Dược Thượng, Dược Vương pháp đảnh.
Lẫn đại từ Thế Chí, Quán Âm.
Cùng bồ tát Hư Không, Bảo Tạng.
Đấng từ bi Di Lặc, Phổ Hiền.
Bên Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.
Kim Cang Tạng hào quang rực rỡ.
Sáng soi cùng Đức Tạng, Bảo Vương.
Trăm bồ bát bậc hàng thượng thủ.
Đứng hàng đầu quán đảnh Pháp Vương.
Kế bồ tát đông đầy La Hán.
Khổ đầu đà Ca Diếp, Thanh Văn.
Trong vô lượng chư Thiên tụ tập.
Cù Bà Dà thiên tử oai nghi.
Làm thượng thủ Thiên Long bát bộ.
Nào cõi dục, cõi trời, cõi sắc.
Lẫn vạn thần sông, biển, ao, hồ
Đều tụ tập đông đầy pháp hội.
Khi tất cả cung trời yên lặng.
Đức Quán Âm bí mật phóng quang.
Oai quang tướng, sắc vàng rực rỡ.
Chiếu mười phương sát độ tam thiên.
Làm rúng động cõi trời cõi đất.
Bao Thiên Long, ma qủy kinh hồn.
Đồng kinh ngạc việc chưa từng có.
Trong lúc ấy Trì Vương Bồ Tát.
Tự nhủ thầm duyên cớ gì đây.
Qùy hỏi Phật thần thông ai tạo?
Cớ làm sao ánh sáng thế này.
Hay xuất hiện, đại hùng, chánh giác.
Ôi! Thần lực vô cùng ghê gớm.
Rung đền đài cung điện mười phương.
Ánh quang minh của đấng Phật Đà.
Hay Bồ Tát, Thanh Văn, Đế Thích.
Xin Thế Tôn từ bi dạy rõ.
Để chúng sanh đều tỏ cội nguồn.
Đại thần quang từ đầu phát xuất?
Nhìn chúng hội tâm thành cầu khẩn.
Đấng thích Ca thương xót bảo rằng.
Này các ông biết trong pháp hội.
Có Thánh nhân tên hiệu Quán Âm.
Đại Bồ Tát, tu vô lượng kiếp.
Đủ lòng bi, viên mãn từ tâm.
Đà La Ni, tam muội lục thông.
Khéo tu tập, tròn đầy ba la mật.
Nay trong hội lòng vui lợi lạc.
Dùng thần thông hiện tỏ oai nghi.
Phóng từ quang, vạn sắc vạn mầu.
Muốn bảo hộ chúng sanh đau khổ.
Ông có biết Quán Âm Đại Sĩ.
Hộ nhân gian cứu khổ trăm ngàn.
Thí vô úy hàm linh bao cõi.
Trong thế gian chúng sanh khốn khổ.
Đem lòng thành cầu nguyện Quán Âm.
Nhiều lợi lạc nay ta sẽ nói.
Lợi thứ nhất là không chết đói.
Lợi thứ hai không nạn gông tù.
Lợi thứ ba không gia thù địch.
Lợi thứ tư vào ra chiến trận.
Không chết vì mũi đạn lằn tên.
Lợi thứ năm vào rừng, vào núi.
Tránh hiểm nguy, cọp, gấu, dã cang.
Lợi thứ sáu ác xà không hại.
Lợi thứ bảy thiên tai giáng họa.
Không đắm mình chết cháy chết trôi.
Lợi thứ tám không người hại độc.
Lẫn sâu trùng giết hại mạng thân.
Lợi thứ chín không điên không loạn.
Không té sông, té núi, chết hồ.
Hay bị người trù tà ếm hại.
Cùng ác qủy tà ma phá rối.
Vạn công đức, Quán Âm cứu khổ.
Khó kiếp nào tỏ hết nguồn cơn
Ngàn biến hiện đủ hình, đủ tướng.
Khi hóa Phật, nhân duyên phải độ.
Lúc ứng hình Duyên Giác, Thanh Văn.
Hay phát nguyện hóa Chi Giác Phật.
Mượn hình hài thành bậc tỳ kheo.
Tỳ Kheo nữ, Bạch y, Thiền tự.
Hoặc biến thành bồ tát trang nghiêm.
Vào cung cấm vua quan, cư sĩ.
Tướng đại thần, trưởng giả giàu sang.
Hay Đồng Tử, Cận Nam, Cận Nữ.
Trong tam giới, quyền thiên hóa độ.
A Tu La, ngạ qủy, thác bà.
Cùng Phạm Phụ, Đế Thiên, Đế Thích.
Lúc biến hiện tam thiên lục đạo.
Trải lòng từ biến hóa ngàn phương,
Nhiều phương tiện ngàn tay, ngàn mắt.
Dẫn chúng sanh thoát khỏi lầm mê.
Hành hạnh nguyện từ muôn xa kiếp.
Ban vô úy, chúng sanh tự tại.
Không nệ hà, quảng nhọc dày công.
Ôi! Phước báo lòng từ vô hạn.
Đủ hạnh lành bi nguyện độ nhân.
Ít công đức Quán Âm ta tỏ.
Lắng tâm lành, pháp hội hân hoan.
Đồng cầu khẩn Thế Tôn ấn pháp.
Dùng thần thông cho thấy Quán Âm.
Đấng đại sĩ mọi người kính ngưỡng.
Đức Thích Ca thuận pháp vui lòng.
Nhập đại định phóng quang kim sắc.
Chiếu mười phương rực rỡ sáng ngời.
Từ Đao Lợi, đến trời Hữu Đảnh.
Vạn chúng sanh, bồ tát, thiên long.
Đồng đã thấy Quán Âm xuất hiện.
Ôi! Báo phước trang nghiêm thân tướng.
Phủ hình hài tám vạn do tha.
Màu thân tướng tử kim vàng chói.
Mũ Minh Linh đội mão Thiên Quang.
Trong Thiên Quang hóa bao ức Phật.
Đức Di Đà hiện Phật uy nghi.
Quanh bao phủ Thiên Long Ngũ Đạo.
Tướng hào quang, báo thân đại sĩ.
Ức muôn ngàn ánh Phật hiện ra.
Trong biến Phật ẩn ngàn Bồ tát.
Phủ hình hài Từ Mẫu trang nghiêm.
Trong tay ngọc mầu hồng liên sáng.
Cầm tịnh bình nhành liễu Kim Cang.
Trong mắt biết trăm ngàn đại hải.
Huệ viên thông bát nhã sáng ngời.
Thường độ vãng chúng sanh lạc quốc.
Khi Đại thánh Quán Âm từ hội.
Bước chân vàng rời khỏi đài sen.
Trong kim túc Thiên Luân xuất hiện.
Phóng ngàn hoa vạn cánh kim cương.
Cùng rải rác khắp nơi thế vũ.
Nơi pháp hội Quán Âm Bồ Tát.
Nhiễu ngàn vòng đảnh lễ Thích Ca.
Nào mã não, trân châu, bảo cái.
Lẫn tràng phan ngọc lụa vàng kim.
Cùng vi diệu trầm thơm hương phấn.
Hòa nhạc trời chiên trống khắp nơi.
Đồng dâng cúng Thế Tôn Từ Phụ.
Trong pháp hội Hoa Nghiêm Bồ Tát.
Thỉnh Thế Tôn dạy bảo an bày.
Bao phương cách Quán Âm Đại Sĩ.
Tu thế nào độ chứng ra sao.
Xin chỉ dạy chúng con tỏ rõ.
Thỉnh ba lần qùy lạy Thế Tôn.
Rồi yên lặng tâm đều thanh tịnh.
Hướng đầu về từ phụ chờ trông.
Lời dạy bảo từ kim khẩu Phật.
Trên bảo tọa pháp vương sư tử.
Mở lòng từ chỉ rõ tận tường.
Này chúng hội các ngươi có biết.
Thuở lâu xa có đấng Thế Tôn.
Tên Bảo Tạng đủ mười danh hiệu.
Mở pháp đàn chỉ dạy chúng sanh.
Trong thế giới trang nghiêm lúc ấy.
Có vị vua Tránh Niệm quốc vương.
Trị bao cõi chúng sanh an lạc.
Sanh Kim Đồng Bất Huyễn tử vương.
Đầy tướng hảo anh minh lỗi lạc.
Giúp vua cha trị nước dân an.
Đem lợi lạc thái bình thiên hạ.
Trên bảo điện đức vua Tránh Niệm.
Tâm thiện lành kính Phật, trọng Tăng.
Bảo thái tử đem nhiều vật qúỵ
Cùng dường ngài Bảo Tạng Như Lai.
Cùng tăng hội năm dài bao tháng.
Cha của Phật tên là Bảo Hải.
Quan đại thần kề cận quốc vương.
Thương thái tử tu nhiều căn kiếp.
Nên lòng thành khuyên bảo xuất gia.
Vì gặp Phật ra đời rất khó.
Sẵn duyên lành thái tử đợi chi.
Gặp quốc vương phát lộ tâm thành.
Nghĩ chúng sanh, sanh tử luân hồi.
Sống ngàn năm vô thường mấy chốc.
Vui hôm nay đau khổ ngày mai.
Ma sanh tử đâu tha nghiệp mạng.
Qủy bệnh kia đâu tránh giàu nghèo.
Thương chúng sanh nằm trong tứ khổ.
Sống mịt mờ trên bể khổ sông mê.
Biết phương sau ra đặng luân hồi.
Đường địa ngục, súc sanh, ngạ qủy.
Bước vào ra như ngõ cung thành.
Nay gặp Phật ra đời rất hiếm.
Xin Từ Vương cho phép xuất gia.
Cùng bồ tát tu hành Phật đạo.
Ngài Bất Huyến phát tâm vô thượng.
Dưới liên đài Bảo Tạng Như Lai.
Phát nguyện rộng thệ sâu như biển.
Bao công đức cúng dường Tam Bảo.
Đều hướng về vô thượng Bồ Đề.
Rồi phát nguyện tu hành bồ tát.
Độ chúng sanh nhất thiết chẳng nàn.
Nếu có ai mắc vòng khốn khổ.
Lẫn hiểm nghèo vướng nạn gian truân.
Nhiều bệnh tật không ai cứu chữa.
Hết lòng thành chí niệm tên tôi.
Tôi sẽ nguyện dùng thiên nhãn, nhĩ.
Quán chúng sanh vướng nạn nguy nàn.
Mà hiện đến diệt trừ khổ hoạn.
Đem an vui khai độ hàm linh.
Nếu như tôi không y lời nguyện.
Thệ không thành chánh đẳng Như Lai.
Trong a kiếp tăng kỳ thế giới.
Khi phụ vương thành Phật tây phương.
Mang chánh hiệu Di Đà Cực Lạc.
Tôi lại nguyện trước đài Tam Bảo.
Thời chánh pháp Di Đà gần diệt.
Đức Thế Tôn nguyện nhập niết bàn.
Tôi tức khắc thành vô thượng giác.
Tiếp truyền ngôi Cực Lạc Tây Phương.
Thành Phật kế Di Đà diệt tận.
Lời chí nguyện mười phương Tam Bảo.
Chứng lòng thành thọ ký cho tôi.
Khi Bảo Tạng Thế Tôn nghe thấy.
Mấy lời nguyện Bất Huyến thệ từ.
Lòng hoan hỷ ngài khen thái tử.
Thật hùng thay chí lớn hơn người.
Lòng cao cả từ bi cùng cực.
Quán Âm thanh cứu khổ muôn loài.
Nay ta đặt Quán Âm tên hiệu.
Để chúng sanh để tiện kêu cầu.
Quán Thế Âm từ bi cứu khổ.
Sau khi thành hạnh nguyện sâu xa.
Ta thọ ký cho ông thành Phật.
Đặt pháp danh tên tự như sau.
Biết xuất nhất thiết: tên đầu công đức.
Quang Minh Sang Tự Tại Như Lai.
Trong cõi Phật vô ngần phước báo.
Nên có tên Nhất Thiết Bảo Trân.
Sở thành tụ chúng sanh vô số.,
Độ hằng hà vạn loại mười phương.
Đều đầy đủ trang nghiêm tam muội.
Chẳng khác gì Cực Lạc Di Đà.
Ngài Bất Huyến nghe lời thọ ký.
Nguyện Thế Tôn, quyết chí tu hành.
Cầu Phật đạo nên lòng nhất trí.
Vượt gian nan khổ cực nguy nàn.
Bao a tăng vào sanh ra tử.
Không thối lòng quảng độ chúng sanh.
Nay Bất Huyến nào ai khác lạ.
Hiện nơi đây là đấng Quán Âm.
Tiếp Di Đà hóa độ chúng sanh.
Bao công đức Quán Âm ta tỏ.
Nếu kể ra từ gốc cội nguồn.
Thời kiếp hạn chu kỳ công đức.
Trải ngàn năm khó hết tỏ nguồn
Vài công đức ta nêu hạnh nguyện.
Các người mau gắng nguyện tu hành.
Đồng niệm Phật sanh về Cực Lạc.
Đặng gần kề Bồ Tát Quán Âm...
Thiện tri thức nhiều Ba La Mật.
Sẽ dẫn đường thoát khỏi tử sanh.
Thành chánh giác ngồi ngôi Tam Bảo.
Lời cam lộ Thích Ca từ phụ.
Vừa dứt lời đại chúng hân hoan.
Đất rúng động mười phương sáu cách.
Mạn Đà La, trầm nhủ, hương hoa.
Rải bông đầy khắp hội Thích Ca.
Phan báo ngọc trống chiên rộn rã.
Nhạc hùng hồn Thiên chúng đờn ca.
Tâm nhất niệm Quán Âm Cứu Khổ.
Khắp vang lừng đại cõi tam thiên.
Năm loại ma, ba vạn qủy cung.
Đều trốn chạy hãi hùng, khiếp đảm.
Vạn hằng sa lục đạo chúng sanh.
Đồng nhất thiết quy y Tam Bảo.
Thệ tu hành không nệ gian nan.
Xin phát nguyện sanh về Cực Lạc.
Bao chúng hội Thiên Long Bát Bộ.
Lẫn Thanh Văn, Bồ Tát, Phi Nhân.
Đều thanh tịnh tín thành hoan hỷ.
Vâng, phụng lời dạy bảo từ Tôn.
Đồng phát thệ sẽ thành Phật đạo.
*****
Trước đạo tràng Từ Bi Bảo Điện
Các chúng con tề tụ quanh đây.
Lòng tưởng niệm công ơn đại mẫu.
Đem lòng từ cứu khổ chúng con.
Trong qúa khứ mê mờ ái dục.
Biển vô minh nghiệp báo tràn đầy.
Vào thường trụ chùa chiền trộm cắp.
Lấy tư riêng làm vật của mình.
Lời Phật dạy chẳng nghe chẳng biết.
Phỉ đại thừa Tam Bảo khinh chê.
Nương tánh ác theo điều bất thiện.
Phá tăng nhân, đốt hủy điển kinh.
Bao tội báo biết nào tỏ hết.
Nghĩ trò vui, hại kẻ nghèo nàn.
Lòng sát hại bao nhiêu sinh vật.
Chẳng biết thương, bất hiếu mẹ cha.
Tâm tạo ác bao nhiêu phương cách.
Nghĩ mưu này chước nọ hại người.
Lòng chẳng biết ăn năn sám hối.
Nghiệp chất chồng vô thủy sâu xa.
Nay gặp phải kiếp gian kiếp ác.
Sanh nghèo nàn bệnh tật, đui mù.
Bao cảnh khổ tù đầy giam hãm.
Sống ngoài đời xã hội khinh chê.
Thân cùng cực cầu không như ý.
Vợ chia lìa con phải cách xa.
Trăm việc khổ, vướng vào tù tội.
Thật biết gì tả hết đau thương.
Vòng lục đạo lang thang lên xuống.
Nay cúi đầu sám hối thành tâm.
Qùy trước điện Quán Âm từ mẫu.
Đem chút phước nhân duyên còn lại.
Cúi đầu thành đảnh lễ ăn năn.
Cùng chư Phật mười phương Bồ Tát.
Mở lòng từ dẫn dắt chúng con.
Bao tội khổ lang thang biển khổ.
Quy hướng về ánh đạo từ quang.
Thương con dại trong cơn lầm lạc.
Xin mẫu từ đại lực Quán Âm.
Tầm cứu trợ chúng con hoạn nạn.
Sớm xa lìa nghiệp cảnh ác duyên.
Và dạy bảo chúng con tu tập.
Bao phương tiện cùng Ba La Mật.
Lẫn chánh tâm niệm Phật Di Đà.
Xin từ mẫu gia trì hộ trợ.
Bao phương cách tu nhiều trí huệ.
Đem chỉ bày tận tỏ ngội nguồn.
Hầu lục đạo chúng sanh thoát khổ.
Đều hướng về pháp bảo Phật Đà.
Cùng hoan hỷ quy y Tam Bảo.

Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #4
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Trong Kinh Bi Hoa, về kiếp qúa khứ, thuở đời đức Phật Bảo Tạng, khi đức A Di Đà còn làm Luân Vương, thì Bồ Tát làm vị Thái tử thứ hai của Ngài, hiệu là Ma Ni. Lúc Thái tử Ma Ni đối trước với đức Phật Bảo Tạng phát thệ nguyện rồi, Phật liền ban cho danh hiệu là Đắc Đại Thế, và thọ ký cho sau thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương. Hiện tại, Bồ Tát ở cõi Cực Lạc phụ giúp Phật A Di Đà hoằng hóa và tiếp dẫn chúng sanh. Về sau Bồ Tát thành Phật kế đức Quán Thế Âm, thế giới, thời kiếp và Phật sự cùng Phật Công Đức Sơn Vương đồng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói pháp Môn niệm Phật thật rất là tinh khiết, người tu tịnh nghiệp nên tuân theo).

* Kinh Lăng Nghiêm nói: "Tôi nhớ hằng hà sa kiếp về trước, có mười hai đức Như Lai nối nhau ra đời trong một kiếp, vị đầu tiên là Vô Lượng Quang, vị Phật rốt sau hiệu là Siêu Nhựt Nguyệt Quang. Đức Phật sau này dạy tôi pháp môn Niệm Phật tam muội. Ví như có hai người, một kẻ chuyên nhớ, một kẻ chuyên quên, hai người ấy dù gặp nhau cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy. Nếu hai người đều nhớ nhau, sức nhớ tưởng càng sâu, thì từ đời này đến đời khác, hai kẻ ấy đồng như hình với bóng, không xa rời nhau được. Các đức Như Lai trong mười phương mẫn niệm chúng sanh cũng như mẹ nhớ con, nếu con cứ lẩn tránh, dù mẹ có nhớ cũng không biết làm sao! Trái lại, nếu con nhớ mẹ, cũng như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời chẳng cách xa nhau. Nếu tâm của chúng sanh hằng nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này, đời sau, quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác, tâm mình được khai ngộ. Như người nhuộm các thứ hương, thân kẻ ấy có mùi thơm đó là hương quang trang nghiêm. Chỗ bản nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật được chứng vào vô sanh nhẫn, nay ở cõi này nhiếp thọ người niệm Phật đem về Tịnh độ. Nay Phật hỏi về viên thông, tôi không lựa chọn, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn được tam ma địa, đây là bậc nhất.
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #5
thongtindangky
Hội viên
 
thongtindangky's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Bài gởi: 118
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Tịnh Ngọc ơi, hình Đức Phật thật là đẹp
thongtindangky is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #6
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Tát Ma Ha Tát

Theo kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là Thái Tử Vẫn Đồ, con thứ tám của Vua Luân Vương, thời đức Phật Bảo Tạng. Sau Khi Thái tử đối trước Phật phát đại nguyện, liền được đổi tên là Phổ Hiền và được thọ ký về sau thành Phật hiệu là Trí Cang Hầu Tự Tại Tướng Vương ở thế giới Trí Thủy Thiện Trụ Tịnh Công Đức nơi phương Bắc. Lại theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát đã là vị tả phụ của Phật Tỳ Lô Giá Na mà còn dùng mười đại nguyện vương khuyến dẫn hải chúng Bồ tát trong cõi Hoa Tạng đồng về Cực Lạc. Chúng ta là kẻ hạ phàm há chẳng phát nguyện làm theo ư?

* Kinh Hoa Nghiêm nói: "Khi Phổ Hiền Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai rồi, liền bảo các Bồ Tát và ngài Thiện Tài rằng: "Nếu muốn thành tựu công đức ấy, phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn.


[b] 1.Kính lễ chư Phật
2.Khen ngợi Như Lai
3.Rộng tu sự cúng dường
4.Sám hối nghiệp chướng
5.Tùy hỉ các công đức
6.Thỉnh Phật chuyển pháp luân
7.Thỉnh Phật trụ ở đời
8.Thường theo Phật tu học
9.Hằng thuận các chúng sanh
10.Hồi hướng khắp tất cả[/].

Nếu có người nào dùng lòng tin sâu, thọ trì đọc tụng đại nguyện này, cho đến biên chép bốn câu kệ, sẽ được mau tiêu trừ tội ngũ gián. Khi người ấy lâm chung, trong khoảng sát na rốt sau tất cả các căn thảy đề tan hoại, chỉ có đại nguyện này không rời bỏ nhau, liền được sanh về thế giới Cực Lạc".

* Kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới nói: "Nếu có người vì cầu đạo vô thượng bồ đề, ở trong một việc chuyên tâm tu tập, tất sẽ được thành tựu. Ví như có người uống một bụm nước ở biển cả, tức là đã uống tất cả nước sông trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu Bồ Tát có thể tu tập môn Niệm Phật bồ đề hải này, tức là đã tu tập tất cả tam muội, các nhẫn, các địa, các đà la ni.
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #7
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Tát Ma Ha Tát

Theo kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là Thái Tử Vẫn Đồ, con thứ tám của Vua Luân Vương, thời đức Phật Bảo Tạng. Sau Khi Thái tử đối trước Phật phát đại nguyện, liền được đổi tên là Phổ Hiền và được thọ ký về sau thành Phật hiệu là Trí Cang Hầu Tự Tại Tướng Vương ở thế giới Trí Thủy Thiện Trụ Tịnh Công Đức nơi phương Bắc. Lại theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát đã là vị tả phụ của Phật Tỳ Lô Giá Na mà còn dùng mười đại nguyện vương khuyến dẫn hải chúng Bồ tát trong cõi Hoa Tạng đồng về Cực Lạc. Chúng ta là kẻ hạ phàm há chẳng phát nguyện làm theo ư?

* Kinh Hoa Nghiêm nói: "Khi Phổ Hiền Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai rồi, liền bảo các Bồ Tát và ngài Thiện Tài rằng: "Nếu muốn thành tựu công đức ấy, phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn.


1.Kính lễ chư Phật
2.Khen ngợi Như Lai
3.Rộng tu sự cúng dường
4.Sám hối nghiệp chướng
5.Tùy hỉ các công đức
6.Thỉnh Phật chuyển pháp luân
7.Thỉnh Phật trụ ở đời
8.Thường theo Phật tu học
9.Hằng thuận các chúng sanh
10.Hồi hướng khắp tất cả
.

Nếu có người nào dùng lòng tin sâu, thọ trì đọc tụng đại nguyện này, cho đến biên chép bốn câu kệ, sẽ được mau tiêu trừ tội ngũ gián. Khi người ấy lâm chung, trong khoảng sát na rốt sau tất cả các căn thảy đề tan hoại, chỉ có đại nguyện này không rời bỏ nhau, liền được sanh về thế giới Cực Lạc".

* Kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới nói: "Nếu có người vì cầu đạo vô thượng bồ đề, ở trong một việc chuyên tâm tu tập, tất sẽ được thành tựu. Ví như có người uống một bụm nước ở biển cả, tức là đã uống tất cả nước sông trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu Bồ Tát có thể tu tập môn Niệm Phật bồ đề hải này, tức là đã tu tập tất cả tam muội, các nhẫn, các địa, các đà la ni.
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #8
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Nam Mô Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

* Văn Thù Sư Lợi có chỗ gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường. Theo Kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là thái tử Vương Chúng, con thứ ba của Luân Vương thời đức Phật Bảo Tạng. Khi Thái tử phát hoằng thệ ở trước Phật rồi, liền được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi, và được thọ ký về sau thành Phật hiệu Phổ Hiện, ở thế giới Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chi về phương Nam. Lại kinh Văn Thù Bát Niết Bàn nói: "Văn Thù Bồ Tát thị hiện sanh ở nước Xá Vệ, làng Đa La, làm con của Phạm Đức Bà La Môn, Bồ Tát từ hông bên mặt của mẹ sanh ra, thân sắt tử kim, biết nói liền lúc ấy. Lớn lên theo Phật xuất gia.

* Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục nói: "Đời Đường, Pháp Chiếu Đại sư nhờ đức Văn Thù dùng thần lực nhiếp vào thánh cảnh ở non Ngũ Đài. Đại sư đảnh lễ Bồ Tát và thưa thỉnh về yếu môn tu hành. Đức Văn Thù bảo: "Nay ngươi nên niệm Phật, chính là lúc hợp thời, bởi các môn tu hành không chi hơn niệm Phật. Siêng năng cúng dường Tam Bảo, gồm tu phước huệ, hai điều này rất là cần yếu. Đời qúa khứ ta nhân cúng dường, quán tưởng và niệm Phật mà được Nhứt thế chủng trí. Cho nên tất cả pháp, pháp bát nhã ba la mật, môn thiền định rất sâu, cho đến chư Phật, đều từ nơi niệm Phật mà sanh. Thế nên biết niệm Phật là vua của các pháp". Ngài Pháp Chiếu hỏi: "Đệ tử phải niệm như thế nào?" Bồ Tát bảo: Ở thế giới phương Tây có Phật A Di Đà. Nguyện lực của đức Phật ấy không thể nghĩ bàn, ngươi nên tưởng niệm chớ cho gián đoạn, khi mạng chung quyết định sẽ được vãng sanh không còn thối chuyển". Nói rồi, Bồ Tát đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: "Do ngươi niệm Phật, không bao lâu sẽ chứng qủa vô thượng bồ đề". Đại sư được thọ ký rồi, vui mừng đảnh lễ lui ra.
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #9
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ðịa Tạng Bồ Tát Công Hạnh Thù Thắng Tán

Một thuở nọ cung trời Ðao Lợi,
Đức Thế Tôn trầm định sâu xa,
Nghĩ từ mẫu bấy lâu xa cách,
Khó duyên lành thoát khỏi tử sanh,
Lòng thương xót tìm phương cứu giúp,
Trong nhục kế thiên quang chiếu sáng,
Hội cung trời Đao Lợi thiên cung,
Bao chư Phật mười phương ủng hộ,
Lẫn Trùng Thiên, Bồ Tát tựu về,
Đồng tán thán "Thích Ca Điều Ngự",
Chuyển tư nghì diệu pháp vô song,
Bậc trí huệ thần thông viên mãn,
Dạy tỏ bày pháp khổ pháp vui,
Hầu cứu giúp sanh linh thoát khổ,
Khi chư Phật đều quy tề tựu,
Từ miệng vàng phóng vạn vừng mây
Mây sáng rỡ từ bi trí huệ,
Mây kiết tường phước đức quy y,
Mây Bát Nhã tràn đầy tam muội,
Pháp âm thanh vi diệu vô cùng,
Nào lục độ gồm Từ Bi độ,
Lẫn âm thanh giải thoát chúng sanh,
Bao Mây Sấm phát Sư Tử Hống,
Chuyển vang rền chiếu sáng thập phương,
Khi mây sáng soi mười phương cõi,
Lẫn cung trời Đao Lợi nơi nơi
Đồng tụ họp bên thân Pháp bảo
Nào Phạm Phụ - Phạm Thiên, Tha Hóa
Trời Quang Âm, Biến Tịnh, Phước Sanh,
Trời Thiểu Tịnh, Thiểu Quang, Phước Ái,
Vạn cung trời Bát Bộ Thiên Lơng
Cùng quỷ dữ ngàn phương tề tựu,
Ðồng hân hoan tán thán vui mừng,
Ðều ca ngợi lòng từ Ðại Phụ.
Khi Ðạo Lợi đông đầy chúng báo,
Ðức Văn Thù thưa thỉnh Pháp Vương,
Cớ gì đâu đại sự duyên gì,
Ngài Ðịa Tạng nguyện gì thành đạo,
Tu hạnh chi trí huệ tư nghì,
Ðộ chúng khổ mà không thấy độ,
Ðộ muôn loài thành Phật mới thôi,
Xin đức Phật vì con dạy rõ,
Kẻo chúng sanh mê muội ngu mờ,
Sa ngục tối, lội vào sanh tử,
Mất hạnh lành phước bao nhân duyên,
Cùng thánh quả, ra vào lục đạo
Nghe thưa thỉnh Thế Tôn vui vẻ,
Phát lòng từ thương xót chúng sanh,
Bao vạn kiếp mê lầm sanh tử,
Chốn U Minh đau khổ tù đày,
Loài cầm thú nhơn thiên lui bước,
Biết ngõ nào thoát khỏi bờ mê,
Nghĩ phải cứu chúng sanh ngu dại,
Lòng đại từ yên lặng sâu xa,
Bày ngõ lộ nhơn thiên thoát khổ,
Này Văn Thù nào ngươi có biết,
Có gì đâu Ðịa Tạng tên Người,
Tu trăm hạnh danh thơm đại nguyện,
Nay ít rõ ta cho ngươi biết,
Lúc xa xưa khả thuyết tư nghì,
Có Trưởng Giả sanh đời Chư Phật,
Sư Tử Tấn Trang Nghiêm Vạn Hạnh,
Ðấng Như Lai tướng đẹp mười tên,
Ðầy phước báo bao trùm nhân loại,
Lòng Trưởng Giả ngắm nhìn chẳng chán,
Mãi thiết tha mong ước như là,
Liền hỏi Phật làm sao thân đẹp.
Ðấng Ðại Hùng từ độ khuyên rằng,
Bao lục đạo chúng sanh khắp cõi,
Ðộ tận cùng khốn khố tử sanh,
Thân tướng đẹp phát ra đầy đủ,
Trưởng giả mừng, phát nguyện sâu xa,
Thề giải thoát tận cùng các cõi,
Ðấng Phật Ðà sau mới ứng ra,
Ôi một kiếp nào đâu nghĩa lý,
Cách lâu xa có Phật Giác Hoa,
Trang nghiêm phúc tướng báo thân,
Thọ trăm ngàn kiếp độ muôn loài,
Thời Phật ấy có nàng Thánh Nữ,
Hiếu cha mẹ khôn khó hơn người,
Nhưng thương thay cho kiếp phù sanh,
Nhìn cha mẹ tạo điều ác nghiệp,
Cõi tù đày vô gián ngục hình,
Bao tội khổ, giam cầm, đánh đập,
Lòng Thánh Nữ bùi ngùi khôn xiết,
Nghĩ mẹ cha thác chốn nơi nào,
Lòng báo hiếu quyết tâm cứu khổ,
Ðem tiền tài, nhà cửa ruộng vườn,
Dâng Tam Bảo hầu mong tạo phước,
Trước điện đài Ðức Phật Giác Hoa,
Quỳ cúi phục nhờ ân chỉ bảo,
Biết mẹ cha sanh chốn nơi nào,
Xin Ðại Giác thương tình khuyên dạy,
Lòng cảm ứng do tình báo hiếu ,
Ðấng Ðại Hùng dạy bảo niệm danh,
Trong phút chốc hồn du địa phủ ,
Thấy thê lương ngàn cảnh trăm điều ,
Nào tội vạ, vạc dầu uống lửa ,
Gông , gộng kềm, xiềng xích khua rang,
Ôi xe lăn, đánh đập, lăng trì,
Loài thú giữ đua nhau rủ giết,
Bao thương đau nào ai có biết,
Tội nghiẹp gì báo khổ vạ mang.
Ai cứu vớt nỗi oán khốn khổ ,
Nào tiếng khóc, tiếng than, tiếng khổ ,
Tạo vang rền ngục tối nơi nơi ,
Lòng Thánh Nữ trăm điều đau xót ,
Khi lúc ấy Quỷ Vương Vô Ðộc ,
Chủ cai tù , Bồ Tát hóa thân,
Thấy thánh nữ trăm điều đau khổ ,
Hỏi thăm rằng lui bước tìm ai,
Ta chỉ dẫn cho ngươi biết rõ,
Tâm Thánh Nữ trăm điều đau khổ,
Cúi xin ngài chỉ dẫn cho tôi,
Cha Thi La, Ðế Lợi mẫu thân,
Nay chốn thác sanh vào cõi ngục,
Hiện bây giờ thần thức ra sao?
Bao đau khổ , thương cha nhớ mẹ,
Xin từ bi chi bảo nơi nào,
Tìm gặp lại phụ thân, hiền mẫu.
Nghe Thánh Nữ tỏ bày như thế,
Quỷ Ðộc Vương vội bảo may thay,
Cha và mẹ nhờ ngươi giúp đỡ,
Thoát tù đày kềm kẹp bấy lâu,
Nay đã hết sanh vào thiên cảnh,
Chớ sầu lo, vì hiếu người tròn ,
Nên cúu mẹ tù đày giam giữ.
Nghe như thế lòng mừng vô hạn,
Thương chúng sanh phát nguyện tức thời,
Ðời vị lai từ nay tôi ngưyện
Hiện bao hình phương chước lập ra,
Nguyện cứu khổ mười phương giải thoát,
Nàng Thánh Nữ nay là Ðịa Tạng,
Lập nguyện thề không ngại thời gian,
Ngươi có biết thánh nhân lắm phước,
Tạo muôn điều cứu vớt chúng sanh,
Ta nói hết những gì báo phước,
Khó sánh bằng Ðịa Tạng danh Người,
Trong hiện tại, mười phương pháp cõi,
Chốn nơi nơi tán thán công ơn,
Ngàn thân tánh tu nhân tức đức,
Ðộ muôn loài giác ngộ Phật Ðà,
Dùng phương tiện thần thông bày tỏ,
Dẫn chúng sanh bể khổ thăng trầm,
Nào Thiên Nhơn, Thanh Văn, Bồ Tát,
Ðủ mọi hình, mọi loài chẳng ngừng,
Dùng trí huệ dẫn vào bến giác,
Nay nói rõ Văn Thù phải biết,
Chốn Thiên Nhơn phước tướng úa tàn,
Mình hôi hám hào quang biến mất,
Trong lúc ấy kẻ nào biết đến,
Ðịa Tạng danh mười niệm chân thành,
Bao phước tướng gia tăng vô bội ,
Hưởng tràn đầy ngũ dục thú vui,
Hoặc có lúc sanh con đẻ khó,
Chốn tuổi thơ mất mẹ cùng cha,
Ôi thương tiếc biết đâu mà kể,
Ðem hương hoa, thực phẩm cúng dường,
Tượng Ðịa tang đại từ đại nguyện
Bao phước này đem tâm hồi hướng
Kẻ mất kia sanh cõi nhân thiên,
Người ở lại thêm nhiều lợi lạc.
Khi đi đứng công ăn, việc nước,
Lỡ băng rừng vượt biển sang sông ,
Bao thú dữ, ma vương quấy phá,
Niệm tên Ngài Ðịa Tạng mà yên.
Báo phước đó ta chưa nói hết,
Lỡ sanh ra mang họa nữ thân,
Bao oan ương khắc khổ trăm chiều,
Ðày đọa kiếp vào thân hạ tiện.
Này tín nữ các người phải nhớ,
Sợ nữ thân nhớ niệm danh Người,
Trong một phút sanh vào tôn quý ,
Ðược người người trọng chuộng mến chào ,
Ấy là phước niệm tên Ðại Sĩ .
Nay Bát bộ thiên long, nhơn, quỷ,
Khá nghe đây lợi ích muôn phần,
Trong mạt pháp vào đời ngũ trược,
Dâng hương hoa bảo cái tràng phan,
Cùng y áo thuốc thanh quý báu,
Phổ cúng dường Ðịa Tạng tam thân,
Bao phước lợi xảy trong phút chốc,
Nào Bát bộ thiên long ủng hộ,
Quả nhân lành thêm lớn nhân duyên,
Cùng chứa đủ nhơn vô thượng thánh,
Tâm Bồ Ðề bất thối đường tu,
Ðồ ăn mặc dồi dào sung túc,
Tránh nguy nàn bệnh tật bất ngờ,
Cùng trộm cắp nạn tai lửa nước,
Suốt cuộc đời thừa hưởng vinh hoa,
Bao kẻ lạ sanh tâm mến chuộng
Khéo hình hài thân tướng trang nghiêm,
Làm vua chúa cõi trời cõi đất,
Có mong chi toại ý vui lòng,
Cùng quyến thuộc an vui sum họp,
Bao ác đạo nghiệp sâu mau dứt,
Sớm sanh về đất Phật Di Ðà,
Cùng căn tánh thông minh lanh lợi,
Rốt ráo thành chánh giác Phật Ðà.
Lời Ta dạy các ngươi phải nhớ,
Niệm danh Ngài Ðịa Tạng luôn luôn,
Hằng tưởng nhớ mười phương công đức,
Khi nói xong bao nhiêu bổn nguyện,
Ðức Thế Tôn từ kế phóng quang,
Những tia sáng muôn màu rực rỡ ,
Nào sắc trắng, sắc hồng, sắc ngọc ,
Lẫn vào trong sắc tía, sắc xanh,
Bao muôn sắc vàng y, lành tốt,
Chiếu trung trùng sáng cả mười phương,
Từ tia sáng phát lời vi diệu ,
Tán thán rền Ðịa Tạng hạnh tu,
Bao công đức tràn đầy viên mãn,
Khó có gì sánh với nguyện vương,
Tu rốt ráo tâm không thối chuyển,
Ðấng từ nghì đáng bậc đế vương,
Khi ánh sáng từ quang biến mất,
Bỗng không trung nhạc trống vang rền,
Hoa sen lớn vàng, xanh, hồng đỏ ,
Từ khung trời rải khắp mười phương,
Trầm, vi diệu hòa trong hơi đốt,
Lẫn thiên y trải phủ thiên không,
Ðều đồng thế niệm danh Ðịa Tạng,
Ôi tiếng niệm "Nam Mô Ðịa Tạng"
Rực vang rền hùng vĩ vô song,
Trong bóng sắc thiên quang ngàn tía,
Bóng Ðại Hùng Ðại nguyện hiện ra,
Ngàn muôn trượng thân vàng chiếu sáng ,
Giữa không trung ánh sáng chói lòa ,
Tòa sen báu bao trùm vạn cõi ,
Ðứng liên đài phát đại hào quang,
Soi rực rỡ mười phương cõi Phật,
Mão liên đài ngũ Phật vàng kim,
Trong tay hữu bích châu chiếu sáng,
Tích trượng vàng hàng phục ma vương,
Hòa lẫn lộn y hương thơm ngát,
Phủ hình hài đấng đại nguyện vương,
Ngàn vô lượng trang nghiêm khôn xiết,
Cõi phương nam du hóa cung trời ,
Vào đại hội thiên cung Ðao Lợi.
Bao lục đạo chúng sanh chiêm ngưỡng,
Tán thán rền, mừng rỡ hân hoan,
Ðồng phủ phục cúi mình đảnh lễ ,
Ðem hương hoa diệu thực mây thơm,
Nào trống nhạc tràng phan bảo cái,
Ngọc lụa là mã não thiên y,
Dâng lên cúng Nguyện Vương Bồ Tát,
Ngài Ðịa Tạng danh thơm hanh tốt,
Nhiễu ngàn vòng đảnh lễ Pháp Phương,
Ðồng tán thánh Ðại Hùng Ðại Giác,
Khi lúc ấy Phật Ðà im lặng,
Giơ tay vàng xoa đảnh Tạng Vương,
Lòng khuyên bảo ân cần nhắn nhủ ,
Ông Ðịa Tạng ông tu hạnh khó ,
Phát bao lần đại nguyện sâu xa ,
Lòng từ mẫn nay ta giao phú ,
Thương chúng sanh tà dại, ngu mờ .
Ðời bạc ác chúngs anh khó dạy ,
Tánh cang cường ngã mạn vô minh,
Bao tội ác hòa vui đau khổ ,
Chốn tử sanh, sanh tử vui này,
Nào có biết gọi gì là khổ ,
Ðời ngũ trược lắm nhiều hoạn nạn,
Gieo thường đau bệnh khổ lan tràn,
Nào yểu mệnh, thiên tai hỏa hoạn,
Lẫn đau buồn chết chóc chiến tranh,
Cùng lũ quỷ ta mà hãm hại ,
Bao thê lương che phủ cung trời
Thân đói khát hòa trong máu lửa .
Ðời ngũ trược dù ai tạo phước,
Có mảy may chút ít khó lường,
Ông hãy giúp cho tròn căn quả ,
Này Ðịa Tạng, ông luôn phải nhớ,
Chớ để ta lo lắng đau buồn,
Vì con trẻ còn trong sanh tử ,
Ta giao thác chúng sanh tội khổ ,
Ðến từ Nghiêm Di Lặc ra đời
Ráng độ hết vào trong Phật Ðạo.
Nay chúng con thừa ân chư Phật,
Rủ lòng từ dẫn dắt con thợ
Bao năm qua sống trong sanh tử
Lũ con khờ tạo nghiệp vô minh,
Ôi đâu khổ thương nhau kết chặt,
Nghĩa phu thê không tưởng chia lìa ,
Tình bằng hữu như sam kết nối ,
Bao tiền bạc của mình của nó ,
Ðấy nhà lầu, vàng bạc sắm mua,
Ôm theo chặt vào vòng bể khổ
Ðàn con trẻ còn trong mơ tưởng,
Giữ hình hài một kiếp không phai,
Nhưng giấc mộng nào ai có biết,
Sống lầm mê say đắm lâu dài ,
Trong giấc ngủ quá nhiều mộng đẹp,
Nhưng trớ trêu đời không như mộng,
Tỉnh dậy rồi ấy mộng Nam Kha,
Kìa chồng vợ sớm chiều chia xẻ,
Nghĩa mặn nồng y áo còn đây,
Vai hòa vai, ai muốn chia lìa,
Ðèn chưa sáng ai nào muốn tắt,
Nhưng than ôi! bao cảnh lìa đây
Chợt tỉnh giác thiên thu cách biệt.
Ôi nước mắt thay cơm hai bữa ,
Ðón nhau về nắng tắt lẻ loi ,
Mộng hay thực bơ vơ tình nghĩa ,
Ấm mặt nồng sau chợt đắng cay
Ôm con trẻ còn trong tay sữa ,
Chưa vui vầy lìa mẹ cách tra ,
Ôi! mẫu tử báo ân nghĩa nặng,
Hiếu chưa tròn đất lạnh vùi thận
Ngày xa cách nhìn nhau đau khổ ,
Sống từng giờ, từng phút biệt ly ,
Kẻ hấp hối đau lòng nuối tiếc,
Báo quơ quàu bám víu hư không,
Ôi của cải giàu sang đâu mất ,
Kẻ hiện đời than khóc đau thương,
Bao nhiêu năm chung sống không lìa
Nay vĩnh biệt mồ chôn mộng tưởng,
Xưa ân nghĩa tình nồng khăn gói ,
Sáng trưa chiều váng bóng hình xưa,
Con sám hối quỳ bên Ðịa Tạng,
Xin thương con dẫn dắt con về,
Chúng con lạc xin cha chỉ dạy,
Bao phước báo vun trồng cạn kiếp,
Chút duyên lành nương bóng từ quang.
Ôi nghiệp nặng hồng trần còn vướng,
Cúi xin cha, giải thoát con khờ ,
Gông xiền xích tình thân tháo bỏ ,
Rủ nhau về quy ẩn đài sen,
Tình chồng vợ mây mờ sương khói ,
Lỗi phu thê, mẫu tử chia lìa
Xin rửa sạch lòng con thanh thản,
Nay trước tượng Ðại Hùng Ðại Nguyện,
Phát lòng thành cầu nguyện chúng sanh,
Mau thức tỉnh bờ mê giải thoát,
Tháo gông cùm sanh tử, tử sanh,
Cùng lục đạo thiên long bát bộ ,
Sớm quay về thánh Hải Tỳ Lô ,
Tròn viên mãn hòa trong quang Phật.

Nam Mô Ðại Bi Ðại Nguyện Ðại Thánh Ðại Từ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-01-2005   #10
Tịnh Ngọc
Kiểm Soát
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 2.384
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts

Tây Phương Tam Thánh
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT-TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT-QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tịnh Ngọc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến