PDA

View Full Version : Những Bức Tranh Đẹp nổi tiếng của Picasso


bcbc
19-06-2007, 10:25 PM
Những Bức Tranh Đẹp nổi tiếng của Picasso


giới thiệu với các bạn những Bức Tranh của Picasso . Xuất xứ + bình luận về tranh mong các bạn bổ sung .


thân ái


bcbc

bcbc
19-06-2007, 10:26 PM
http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso239.jpg
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif

bcbc
19-06-2007, 10:27 PM
http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso234.jpg

bcbc
10-07-2007, 10:30 PM
Tranh Picasso


http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso235.jpg

bcbc
10-07-2007, 10:31 PM
Tranh Picasso


http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso236.jpg

bcbc
10-07-2007, 10:32 PM
Tranh Picasso


http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso237.jpg


http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif

bcbc
21-09-2007, 05:28 PM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso241.jpg

bcbc
21-09-2007, 05:29 PM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso240.jpg

bcbc
21-09-2007, 05:29 PM
http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso242.jpg

bcbc
21-09-2007, 05:31 PM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso243.jpg

bcbc
21-09-2007, 05:31 PM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso244.jpg

bcbc
21-09-2007, 05:32 PM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso245.jpg

bcbc
29-09-2007, 02:26 AM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso248.jpghttp://www.avsnonline.net/images/gallary/cbl.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/blank.gif

bcbc
29-09-2007, 02:27 AM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso247.jpghttp://www.avsnonline.net/images/gallary/cbl.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/blank.gif

bcbc
29-09-2007, 02:28 AM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso246.jpghttp://www.avsnonline.net/images/gallary/cbl.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/blank.gif

bcbc
29-09-2007, 02:29 AM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso249.jpghttp://www.avsnonline.net/images/gallary/cbl.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/blank.gif

bcbc
29-09-2007, 02:30 AM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso250.jpghttp://www.avsnonline.net/images/gallary/cbl.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/blank.gif

bcbc
29-09-2007, 02:31 AM
Tranh Picasso

http://www.avsnonline.net/library/gallary/picasso1/images/picasso251.jpghttp://www.avsnonline.net/images/gallary/cbl.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/cbr.gif
http://www.avsnonline.net/images/gallary/blank.gif