PDA

View Full Version : Bước đầu Tìm Hiểu đạo Cao đài


DaoKy
03-01-2005, 11:33 AM
Bài số 1:

"BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI"

(Hướng Dẫn Viên: HT. Nguyễn Trung Đạo


http://www.banthedao.org/ContentVN/0049/IM0002.jpg


(HINH: DEN THO PHAT MAU TAY NINH - VIET NAM)


1.- ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là Đạo Cao Đài, được Khai minh tại Việt Nam vào ngày Rằm tháng Mười năm Bính-Dần (19-11-1926), tại tỉnh Tây Ninh, bằng huyền diệu cơ bút của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tá danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, mà người tín hữu Cao Đài thường gọi là Đức Chí Tôn. Tính theo âm lịch, vào tháng Tư năm Quí Mùi (2003), Đạo Cao Đài ở vào năm Đạo thứ 78.

Vì thấy nhân sinh quá chìm đắm trong bể khổ làm cho Đức Chí Tôn buồn lòng, nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật phải giáng trần để cứu rỗi. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1, trang 50, Đức Chí Tôn có dạy: “Nơi Bạch Ngọc Kinh hơn 60 năm trước (tính từ năm 1926), chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế cứu đời”, và nơi trang 62 :“Thầy chưa giáng cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu nầy mà truyền Đạo cùng Vạn Quốc”.

Theo Thánh Giáo thì Ơn Trên cho giáng trần 100 ức Nguyên nhơn. Những Nguyên nhơn vì bị quyến rủ bởi mùi trần nên quên đi nguồn cội. Đức Chí Tôn mới cho các Đấng giáng trần lập Đạo để cứu rỗi.

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ chỉ độ rỗi được có 8 ức Nguyên nhơn, nên trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy Đức Chí Tôn muốn tận độ hết 92 ức Nguyên nhơn còn lại, và cả những hóa nhơn và quỉ nhơn, trong vòng Thất ức niên (700 000 năm).
Hóa nhơn là do thú cầm tiến hóa lên thành người, và quỉ nhơn là do quỉ vị hóa kiếp. Nếu biết lo tu hành thì cả quỉ nhơn và hóa nhơn cũng đều có thể đắc quả.

Trong bài Kinh Thích Giáo, có đoạn nói về 92 ức Nguyên nhơn như sau :

Đạo pháp trường lưu,
Khai Cửu thập nhị Tào chi mê muội.

Câu thứ nhì có nghĩa là Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai hóa 92 ức Nguyên nhơn đang còn mê muội nơi cõi trần.

Trong Nhứt Kỳ Phổ Độ có các Đấng sau đây giáng trần để lập Đạo :

- Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm giáo chủ Đạo Phật

- Đức Thái Thượng Đạo Tổ làm giáo chủ Đạo Tiên

- Đức Văn Tuyên Đế Quân làm giáo chủ Đạo Thánh.

Trong Nhị Kỳ Phổ Độ có các Đấng sau đây :

- Đức Phật Thích Ca chấn hưng Đạo Phật

- Đức Lão Tử chấn hưng Đạo Tiên

- Đức Khổng Tử chấn hưng Đạo Thánh (Nho Giáo).

Đức Chúa Jésus Christ giáng sanh mở Thánh Giáo nơi Thái Tây, sau các Đấng trên khoảng 550 năm.

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, các Đấng giáng trần lập nhiều tôn giáo khác nhau ở những địa phương khác nhau, vì lúc đó phương tiện giao thông và truyền thông chưa được tiến bộ.

Cũng do có nhiều tôn giáo mà lắm khi có sự hiểu lầm giữa những người theo tôn giáo nầy và những người theo tôn giáo kia. Người đời còn quá mê lầm, nên mới có người ở tôn giáo nầy thường bài xích tôn giáo khác, và tự cho tôn giáo mình là chánh, tôn giáo kia là tà, gây nên nhiều hiềm khích chia rẽ, để rồi đưa đến nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương.

Cũng vì lý do nầy mà ngày nay, Thượng Đế cho mở một mối đạo gồm có những tinh túy của các tôn giáo trên thế giới, đó là Đạo Cao Đài. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, trang 18, Đức Chí Tôn có dạy:

“Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ chi Đại Đạo là :

Nhơn Đạo,
Thần Đạo,
Thánh Đạo,
Tiên Đạo,
Phật Đạo.

Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau ; nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa trước THẦY giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm Giáo. THẦY lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ.
THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa”.

Người tín hữu Cao Đài tôn kính tất cả các Đấng Phật, Tiên, Thánh, Thần, và các Giáo chủ của tất cả các tôn giáo. Đạo Cao Đài, tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được Đức Chí Tôn giao cho các Đấng sau đây chưởng quản về phần vô vi :

- Đức Quan Âm Như Lai đại diện Phật Giáo
- Đức Lý Đại Tiên Trưởng đại diện Tiên Giáo
- Đức Quan Thánh Đế Quân đại diện Thánh Giáo.

Ghi chú: Theo Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh, thì từ ức có hai nghĩa: mười vạn là một ức, một vạn vạn cũng là một ức. Như vậy:
1 ức = 100 000 (mười vạn)
Cũng có thể là: 1 ức = 100 000 000 (một vạn vạn)

2.- CÁCH THỜ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Đạo Cao Đài chủ trương “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt”. Tam Giáo là: Nho Giáo, Thích Giáo, Lão Giáo, tức: đạo Nho, đạo Phật và đạo Tiên. Ngũ Chi là: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, và Nhơn Đạo.

Trên Thánh Tượng thờ ở Thiên Bàn nơi tư gia (Tượng Ngũ Chi) của các tín đồ Cao Đài có :

- Trên hết: Thiên Nhãn tượng trưng cho Ngọc Hoàng Thượng Đế

- Dưới là Nhựt, Nguyệt, Tinh: Mặt trời bên trái, Mặt trăng bên phải, Ngôi sao Bắc Đẩu ở giữa (dưới ngay Thiên Nhãn)

- Kế đến từ trái sang phải: Đức Lão Tử, Đức Phật Thích Ca, Đức Khổng Thánh Tiên Sư

- Kế đến từ trái sang phải: Đức Quan Âm Như Lai, Đức Lý Đại Tiên Trưởng, Đức Quan Thánh Đế Quân

- Kế đến chỉ hàng giữa: Đức Chúa Jésus Christ

- Kế đến chỉ hàng giữa: Đức Khương Tử Nha

- Sau cùng phía dưới có hình 7 cái Ngai tượng trưng cho Nhơn Đạo.

Nơi các Thánh Thất không thờ Tượng Ngũ Chi, mà Điện Tiền gồm có: trên hết là Thánh Tượng Thiên Nhãn và kế đến là 9 Linh vị ghi tên của tất cả các Đấng trên Tượng Ngũ Chi (viết bằng chữ Nho), gồm có Tam Giáo, Tam Trấn, và Ngũ Chi. Riêng chỗ Đức Lão Tử, linh vị ghi là Thái Thượng Đạo Tổ (Đức Thái Thượng Đạo Quân là giáo chủ đạo Tiên trong Nhứt Kỳ Phổ Độ.

Đến Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Ngài chiết chơn linh giáng sanh xuống cõi trần là Đức Lão Tử, giáo chủ đạo Tiên trong Nhị Kỳ Phổ Độ. Trong bài kinh Tiên Giáo xưng tụng công Đức của Đức Thái Thượng Đạo Quân có câu: “Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh”).

Trong Đạo Cao Đài không có thờ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo), nhưng vào ngày Vía của Đức Ngài (22 tháng 5 dương lịch) thì có thiết Đàn làm lễ cúng, nghĩa là có Cúng mà không có Thờ. Trái lại, có thờ Đức Khương Tử Nha nhưng không có cúng, nghĩa là không có làm Lễ Vía Đức Khương Tử Nha.

Ở Tòa Thánh Tây Ninh, nơi Thờ Đức Chí Tôn và các Đấng được gọi là Bát Quái Đài. Nơi đây Thánh Tượng Thiên nhãn được thay thế bằng một Quả Càn Khôn sơn màu xanh da trời, đường kính 3,3 mét (tức 33 tấc là “con số biểu hiệu Tam thập tam Thiên”), trên có vẽ 3072 ngôi sao tượng trưng cho Tam Thiên Thế Giới và Thất Thập nhị Địa.

Bên trong Quả Càn Khôn có chong một ngọn đèn luôn luôn cháy ngày lẫn đêm, đó là sự cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới. Thiên Nhãn được vẽ phía trên Sao Bắc Đẩu.

Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh: “Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn ; con hiểu gì không?…Cười…Một trái như trái đất tròn quay, hiểu không? Bề kính tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy… Thầy kể… Thất thập nhị Địa và Tam thiên thế giái thì đều là Tinh tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ… Tại ngôi Bắc Đẩu con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Đẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc Đẩu vẽ con mắt Thầy” (TNHT.,Q1, trang45).

Trước Quả Càn Khôn có 7 các Ngai làm bằng gỗ tượng trưng cho Nhơn Đạo : Ngai trên cùng là của Đức Giáo Tông, 3 Ngai kế tiếp là của 3 vị Chưởng Pháp, 3 Ngai sau cùng là của 3 vị Đầu Sư.

Trong Đạo Cao Đài, ngoài việc thờ Ngôi Dương là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn thờ Ngôi Âm là Đức Diêu Trì Kim Mẫu tức Đức Phật Mẫu. Tại địa phương, trong Điện Thờ Phật Mẫu, trên Bàn Thờ Long vị viết chữ nho :

- Chính giữa, chữ lớn hơn: “Diêu Trì Kim Mẫu”

- Bên hữu (trong ngó ra): “Cửu Vị Tiên Nương”

- Bên tả (trong ngó ra): “Bạch Vân Động Chư Thánh”

Chúng ta thấy cũng có đủ Tam Giáo là: Phật, Tiên, Thánh.

Tại Trung Ương, trong Nội Ô Tòa Thánh, Báo Ân Từ được tạm dùng để thờ Đức Phật Mẫu trong khi chưa đủ khả năng xây dựng Điện Thờ Đức Phật Mẫu. Căn cứ vào sự tích vua Hớn Võ Đế nhờ sự giúp đở của ông Đông Phương Sóc (một vị tiên đắc đạo tại thế) mà được Đức Phật Mẫu giáng trần ban cho cho 4 quả đào tiên, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu như sau :

“1) Trên hết là chơn dung Đức Phật Mẫu cỡi Thanh loan, tức là con chim loan màu xanh.
2) Kế đó đắp 9 pho tượng của Cửu vị Nữ Phật.
3) Đắp thêm 4 pho tượng 4 vị Nữ nhạc theo hầu Đức Phật Mẫu.
4) Pho tượng ông Tiên Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một cái dĩa, nâng lên khỏi đầu, trên dĩa có 4 quả đào tiên do Đức Phật Mẫu ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì bên hữu Đức Phật Mẫu.
5) Pho tượng Đức Cao Thượng Phẩm quì trước sân Hoa Điện.
Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ tự, kiểu xưa gọi là Hoa Điện”.

Ghi Chú : Theo lời Đức Hộ Pháp thì vua Hớn Võ Đế và Đức Cao Thượng Phẩm có cùng một nguyên căn (cùng một tiền kiếp) là Đại Tiên Hớn Chung Ly trong Bát Tiên.

Sự việc Đạo Cao Đài thờ Hai Ngôi, Ngôi Dương và Ngôi Âm, với đầy đủ nghi tiết và kinh kệ, mỗi ngày cúng đủ 4 thời, là một hình thức vô cùng mới mẻ về phương diện Giáo lý và Triết lý mà các Tôn Giáo chưa từng có. Đó là một trong nhiều lý do để Đạo Cao Đài xứng đáng là một Tân Tôn Giáo và là một nền Đại Đạo.

- Tòa Thánh và các Thánh Thất dùng để thờ NGÔI DƯƠNG là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Điện Thờ Phật Mẫu dùng để thờ NGÔI ÂM là Đức Diêu Trì Kim Mẫu.

3.- LỜI MINH THỆ

Bước đầu tiên để một người thường trở thành Tín đồ Cao Đài là phải nhập môn cầu Đạo. Đây là một nghi lễ hữu hình nhưng có giá trị tâm linh rất quan trọng. Người xin nhập môn phải quì trước Bàn Thờ Đức Chí Tôn và nói lên lời minh thệ như sau:

Tôi tên là (Họ, chữ lót và tên) …, . . . tuổi

“Thề rằng : Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục”.

Lời Minh thệ trên gồm có 36 chữ có in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, trang 17. Người Tín đồ Cao Đài giữ trai kỳ 10 ngày mỗi tháng thì khi qui vị sẽ được hưởng trọn vẹn Kinh Tận Độ và được làm Phép Xác để tẩy trược Chơn thần, và Chơn thần được Độ Thăng để đưa lên cõi Hư linh mà hưởng nhiều ân huệ.

Tín đồ được đối phẩm với Địa Thần.

GHI NHỚ : Con số 36 là bội số của 12, số 12 là số riêng của Đức Chí Tôn. Bước vào của Đạo, người Tín đồ Cao Đài đọc lời minh thệ với 36 chữ. Khi đã lập đủ công đức, công viên quả mãn, Linh hồn được lên 36 từng Trời để đến bái lễ Đức Chí Tôn. Trong bài Kinh Khi Đã Chết Rồi có ghi:

Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.
… … …
Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh.

@ Bát Quái tức Bát Quái Đài là tòa nhà cao lớn nơi cõi Thiêng Liêng, có 8 cạnh đều nhau, là nơi ngự của Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật, dưới quyền chưởng quản của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong bài Kinh Đệ Tứ Cửu có ghi:

Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia.

@ Ngọc Hư tức Ngọc Hư Cung, ở từng Trời Hư Vô Thiên, là nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, cầm quyền cai trị toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ.

@ Bạch Ngọc Kinh là tòa nhà to lớn làm bằng ngọc trắng, ở tại trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ, là nơi thường ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong bài Kinh Nhập Hội có ghi :

Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự
Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều
Dưới Ngọc Hư, kể bao nhiêu
Thiêng Liêng các Đấng lập triều trị dân.

4.- HAI BỰC TÍN ĐỒ

Theo điều thứ 12, Chương II của Tân Luật Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, người nhập môn vào Đạo rồi thì được gọi là Tín đồ. Trong hàng Tín đồ có hai bực :

- Hạ Thừa.- Hạ thừa là bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường , song buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6 hoặc 10 ngày trong mỗi tháng, phải giữ Ngũ giới cấm và phải tuân theo Thế luật của Đạo truyền ra.
- Thượng Thừa.- Thượng thừa là bực đã giữ trường trai, giái sát và Tứ đại Điều qui.

5.- NGŨ GIỚI CẤM & TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI

*Ngũ Giới Cấm.- Tân Luật của Đạo Cao Đài, chương IV, điều thứ 21 về Ngũ giới cấm có thể tóm lược như sau :

1. Nhứt bất sát sanh, là chẳng sát hại sinh vật.

2. Nhì bất du đạo, là cấm trộm cướp, làm hại cho người
mà lợi cho mình.

3. Tam bất tà dâm, là cấm lấy vợ hoặc chồng người,
thấy sắc dậy lòng tà.

4. Tứ bất tửu nhục, là cấm say mê rượu thịt làm rối
loạn tâm thần.

5. Ngũ bất vọng ngữ, là cấm xảo trá láo xược, khoe mình bày lỗi người, chuyện phải thêu dệt ra quấy, xúi giục người hờn giận lẫn nhau.

*Tứ Đại Điều Qui.- Tân Luật của Đạo Cao Đài, chương V, điều thứ 22 dạy về Tứ Đại Điều Qui như sau :

1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lở làm lỗi phải ăn năn chịu thiệt.

2. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng. Chớ che lấp người hiền.

3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vai không trả. Đối với trên, duới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.

4. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi xem không để lời hòa giải. Đừng lấy chung làm riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Đừng cậy quyền mà yểm tài người.

6.- PHẢI ĐI THÁNH THẤT MỖI THÁNG 2 LẦN

Các tôn giáo thường xem trọng sự lễ bái ; nhứt là đối với Đạo Cao Đài, sự lễ bái cúng kiếng đuợc xem là quan trọng hàng đầu. Thất Nương Diêu Trì Cung có dạy:“ Lễ bái thường hành tâm đạo khởi”.

Tân Luật, điều thứ 19 qui định rằng: “ Một tháng hai ngày Sóc, Vọng bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có việc được chế”

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, trang 87, Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy quý vị Chức sắc Tiền khai là phải cúng thường xuyên để cho :

“- Một là lập cho Chơn Thần được gần gủi các Đấng
Thiêng Liêng đặng sáng lạng.

- Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho
các em và cả chúng sanh.

- Ba là có tế lễ thì tâm phải cảm, cảm rồi phải ứng, ứng
là lẽ tự nhiên.

- Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.”

Bát Nương Diêu Trì Cung cũng có dạy là “những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, Thánh, Tiên, Phật thì công đức đặng xấp bằng hai lần ngày thường” (TNHT, Quyển 2, trang 7).

TÂN LUẬT:

Thế Luật, điều 14 : Trong bổn đạo xảy có người mãn phần, qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.

Thế Luật, điều 18: Việc cầu siêu cho vong linh trong Tuần Cửu Cửu, và đến lúc Tiểu, Đại Tường, thì do nơi Thánh Thất sở tại mà cầu Lễ. Bổn Đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện.

________________
CÂU HỎI

(12 Câu hỏi gợi ý)

Câu 1 - Danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài mang nội dung và ý nghĩa gì?

Câu 2 - Trong Đạo Cao Đài thờ Tam Giáo là thờ các Đấng nào?
Ba Đấng thay mặt ba Giáo Chủ, cầm quyền Tam Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn gồm những Đấng nào?

Câu 3 - Khi nhập Môn vào Đạo phải lập Minh thệ, chủ ý gì?

Câu 4 - Trong Đạo Cao Đài, thờ Thiên Nhãn chủ ý gì?

Câu 5 - Trong năm Điều Răn (Ngũ giới cấm), điều nào quan trọng, đáng lưu tâm nhứt? Vì sao?

Câu 6 - Câu niệm “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” có nội dung, ý nghĩa gì?

Câu 7 - Nhà có thờ phượng Đức Chí Tôn, vì sao người Tín đồ buộc phải đến Thánh Thất cúng vào những ngày Sóc, Vọng và Lễ Vía các Đấng? Những ngày nầy là ngày nào trong năm ?

Câu 8 - Tại sao Thánh giáo dạy người tín đồ Cao Đài phải năng cúng kiếng. Năng cúng kiếng có lợi ích gì ?

Câu 9 - Theo Tân Luật, người Tín đồ phải ăn chay một tháng 10 ngày trở lên. Ăn chay vào những ngày nào trong tháng? Có lợi ích gì?

Câu 10- Nhờ những yếu tố nào mà Đạo Cao Đài theo thời gian, không bị thất truyền, biến từ Thánh Giáo ra Phàm giáo như những những nền Tôn giáo trước đây?

Câu 11 - Trong Phần I của Bài Giáo lý nầy (Phần Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) có nêu danh từ “Nguyên Nhơn” (Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn muốn tận độ hết 92 ức Nguyên nhơn còn lại….) Vậy từ nầy mang nghĩa là gì?

Câu 12- Hóa nhơn và quỉ nhơn nếu biết lo Tu hành có thể đắc quả như Nguyên nhơn không? Xin trích dẫn đoạn Thánh giáo nào nói về vấn đề nầy?HẾT