PDA

View Full Version : Dâng sao giải hạn !


Cự Môn
22-02-2006, 02:01 PM
Dâng sao giải hạn, giải những hạn gì?
Phật cứu độ hạn, tên Phật là gì?

gacum
22-02-2006, 10:52 PM
Em cũng không hiểu. Tại sao người ta đã đi lễ chùa, lễ Phật cầu an rồi mà tại sao vẫn còn phải đốt hình nhân thế mạng. Còn mấy cái vụ lên đồng... Cũng chả rõ nữa. Hình như phải có căn cơ gì đó hay bị bắt hầu?

Laido
23-02-2006, 12:21 PM
Dâng sao giải hạn, giải những hạn gì?
Phật cứu độ hạn, tên Phật là gì?

Bác Cự môn vưỡn khoẻ chứ?

Bác cũng vui tính thật. Bác trả lời đi, Laido đang vểnh tai lên để nghe đây.

Cự Môn
23-02-2006, 04:15 PM
Bác Cự môn vưỡn khoẻ chứ?

Bác cũng vui tính thật. Bác trả lời đi, Laido đang vểnh tai lên để nghe đây.
Cự Môn vưỡn khoẻ. Rượu ngon còn đó mà chưa kịp uống !

Cự Môn
23-02-2006, 04:29 PM
Thỉnh Kinh kệ
Trinh quán Đường triều thập nhị niên
Khâm sai Tam Tạng vãng Tây thiên
Bạch Long Đại Thánh tuỳ tùng hậu
Bát Giới Sa Tăng ứng vệ tiền
Lĩnh đắc chân kinh đa hiểm trở
Tương hồi Đông độ cứu oan khiên
Công như kiếp thạch đa xung mãn
Bắc Đẩu cung nghi vọng đại thiên

Kể chuyện lấy Kinh
Đời nhà Đường năm thứ mười hai, gọi là năm Trinh Quán
Vua sai thầy Tam Tạng lấy Kinh
Khâm sai phụng mệnh thi hành
Thầy thầy tớ tớ nhiệt tình phi thăng
Ông Đại Thánh , Sa Tăng đi trước
Mở đường ra nhẹ bước như không
Sau ông Đại Thánh, Bạch Lông
Đằng vân giá vũ phi phong tức thì
Sang tới nước Lưu Ly Phật quốc
Vào quỳ tâu lĩnh được Kinh ra
Biết bao hiểm trở sơn hà
Biết bao quỷ quái yêu ma đón đường
Thầy cùng tớ đường trường non nước
Lĩnh Kinh về cứu được oan khiên
Nay tôi vâng lệnh Phật truyền
Đem lời Kinh chú thay quyền diễn nghi
Dương cúng được kỳ di thọ khảo
Âm cúng nhờ hồn phách siêu thăng
Trước đàn có bản dạy rằng
Thù ân giả nghĩa sao bằng tụng kinh
Tụng Kinh thời phải tôn kinh
Ngày sau con cháu hưởng vinh đời đời

Cự Môn
23-02-2006, 05:31 PM
Khâm thiên Giải ách Kinh
Lô hương xạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất giao văn
Tùng xứ cát tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam Mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Cự Môn
23-02-2006, 05:34 PM
Tịnh khẩu chân ngôn
Tu lỵ tu ma, ma ha tu lỵ, tu tu ma tát bà ha (3 lần)
Tịnh thân nghiệp chân ngôn
Tu đa ma tu đa lỵ
Tu đa lỵ, sa bà ha
Tịnh tam nghiệp chân ngôn
Án san phạ bà phạ
Truật đà sa phạ
Đạt ma sa phạ
Bà phạ truật độ hám
(3 lần)

gacum
23-02-2006, 08:22 PM
ặc ặc, hay thiệt.Iem cũng xin góp vui 1 tý:
Tiêu tai kiết tường thần chú:
Nẳng mồ tam mãn đa mạt đà nẫm a bát ra để, hạ đa xá, ta đẳng nẩm, đát điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá, để sắt sá, để sắt sá, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha.

(Trích trong Thập chú)

Cự Môn
23-02-2006, 08:35 PM
ặc ặc, hay thiệt.Iem cũng xin góp vui 1 tý:
Tiêu tai kiết tường thần chú:
Nẳng mồ tam mãn đa mạt đà nẫm a bát ra để, hạ đa xá, ta đẳng nẩm, đát điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá, để sắt sá, để sắt sá, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha.

(Trích trong Thập chú)
Nhà cái bác này hài vãi. Đọc kinh kệ chớ có cười mà mất thiêng. Chưa đến đoạn hay đâu ! Mới khúc dạo đầu thôi. Nhà bác có gì hay liên quan thì post lên nha, nghiêm trang một chút.

Cự Môn
03-03-2006, 10:20 AM
Có lẽ, hẳn ai cũng biết về các Sao rồi. Ví dụ như năm này, tuổi này thì mình sẽ có Sao gì chiếu, tốt hay xấu. Tôi xin trình bày ở đây một cách có hệ thống về các Sao và các hạn mà Sao đó có thể đem lại trước khi đi vào chi tiết phần Dâng sao Giải hạn
1. Độ tuổi: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100
Nam giới thì hạn La Hầu-Khẩu thiệt tinh: Bách sự ưu. Quan tai chí kiến quan phi lý. Khẩu thiệt nhỡn mục chi tật, cẩu thất đức chi gia hữu bị tù hình già toả tất cốc chi nạn.
Nữ giới thì hạn Kế đô-Hung tinh đại nhân:Bất hỷ, tai hại bất thần, khẩu thiệt thị phi, nghi xuất hành, viễn hành hữu tài. Tại gia hữu bất minh chi hoạn
2. Độ tuổi: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101
Nam giới thì hạn Thổ Tú-Thiên chấn tinh dã: Quan lai tương xâm, kiến tai bất an, gia trạch sầu tức, dạ đa quái mộng, gia súc bất vượng, bất nghi viễn hành
Nữ giới thì hạn Vân Hán-Tai tinh dã: Đa tai ách, nữ đương thời sinh sản tắc sản nạn chi tai, phi sản chi thời tắc huyết quang chi tai, hữu xương tật chi sự
3. Độ tuổi: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93, 102
Nam giới thì hạn Thuỷ Diệu-Hoá vi ấn tinh: hữu phúc gia tài hỷ, trùng hưng viễn hành hữu tài, thiêm đinh tiến khẩu. Thiểu phúc chi gia hữu lộc lệ thuỳ
Nữ giới thì hạn Mộc Đức-Tiêu nguyên tinh: hữu huyết quang chi tai, phòng hôn nhân hoà hợp , nhân khẩu bình an
.

Cự Môn
03-03-2006, 10:39 AM
4. Độ tuổi: 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, 103
Nam giới thì hạn Thái Bạch-Tiêu dương tinh: Phàm sự bất toại kỳ tâm, ưu hoàn khả khủng cụ, đỗ phúc chi tai đề phòng tiểu nhân hại, đại tổn thất tài vật
Nữ giới thì hạn Thái Âm-Chú dương tinh:Nữ đương thời sinh sản cẩu hữu dựng tắc sản nạn chi nguy, phi thời sinh sản hữu huyết quang chi ách, quan sự hữu lý
5. Độ tuổi 14, 24, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95, 104
Nam giới thì hạn Thái Dương-Quang huy tinh: Chủ viễn hành hữu tài kiến hỷ, thiêm nhân tiến khẩu, vạn sự hòa hợp, trung tuế đắc an khang, trùng trùng hỷ
Nữ giới thì hạn Thổ Tú: kiến tai bất an, gia trạch hữu sầu tức dạ đa quái mộng, lục súc bất lợi, bất nghi viễn hành.
6. Độ tuổi: 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96, 105
Nam giới thì hạn Vân Hán: chủ hữu xương tai, quan tai chí bất lợi, nhân khẩu bất an, lục súc bất lợi, thủ cựu thả tiềm thân tắc an thân
Nữ giới thì hạn La Hầu: đương thời sinh sản hữu huyết quang chi tai, nhỡn mục chi tật hữu sầu muộn

Cự Môn
03-03-2006, 11:37 AM
7. Độ tuổi: 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97, 106
Nam giới thì hạn Kế đô: hữu tai hại bất thần, bất hỷ, lục súc bất lợi
Nữ giới thì hạn Thái dương: hữu tai ương bất hỷ
8. Độ tuổi: 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 107
Nam giới thì hạn Thái Âm: chủ sự tại kỳ tâm, cầu tài hoặc cầu danh, tiến trình viễn hành đạt kỳ ý
Nữ giới thì hạn Thái Bạch: Đại hao tài thất vật, đa khẩu thiệt, tai hữu đỗ phúc chi tật, xuất nhập đề phòng tiểu nhân hại
9. Độ tuổi 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 99, 108
Nam giới thì hạn Mộc Đức: bất lợi đới nhãn mục chi tật
Nữ giới thì hạn Thủy Diệu: bất lợi khẩu thiệt tương xâm, đa tai nạn, bất nghi độ hà

gacum
07-03-2006, 01:41 AM
dâng sao giải hạn (http://quangduc.com/Diendan/24cauangiaihan.html)

Cự Môn
07-03-2006, 10:08 AM
dâng sao giải hạn (http://quangduc.com/Diendan/24cauangiaihan.html)
Bị mấy cái Sao này thì chưa cần Dâng sao giải hạn
Giống như trời mưa phùn, đâu có cần đến áo mưa cho nóng bức

gacum
07-03-2006, 08:06 PM
hờ. Em cũng ko biết nhiều lắm. Bác Cự Môn có biết ngày trước có vụ thằng cha bên ngảnh thể thao, nghe đâu bảo đi giải hạn năm đấy phải đi... ấy trẻ con ý. Thằng cha này ngồi tù rồi thì phải. Có 1 thời ầm ỹ cả lên đấy...Ko hiểu thầy nào mách cho hắn chiêu này.

Cự Môn
14-03-2006, 08:30 AM
Tam hợp biến Tam tai
12 con Giáp chia làm 4 tam hợp:
Dần Ngọ Tuất,
Thân Tý Thìn,
Tỵ Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi.
4 tam hợp này vào vận tam tai thì khốn đốn vô cùng, đặc biệt là khi cả đôi vợ chồng nằm trong tam hợp tuổi nói trên.

Ngộ Tam tai vận niên
1. Tam hợp Dần Ngọ Tuất khi vào hạn Tam Tai là 3 năm Thân Dậu Tuất
+ Vào năm Thân thì gặp Thiên Hoàng Tinh Quân tắc bị thiên hành chi hữu, khủng cụ chi họa
+ Vào năm Dậu thì gặp Thiên Đối Tinh Quân tắc hữu đối thủ hoặc đối thủ dĩ hoàng thiên
+ Vào năm Tuất thì gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu tai hại vi thổ địa

GOSSIPSAIGON
14-03-2006, 11:17 AM
Xin ba'c Cu Mon viet tiep

Cự Môn
14-03-2006, 01:16 PM
2. Tam hợp Thân Tý Thìn khi vào hạn Tam Tai là Dần Mão Thìn
+ Vào năm Dần thì gặp Thiên Cổ Tinh Quân tắc vật hại nhân hoặc vi trùng vi hại hoặc bị mê hoặc chi bệnh
+ Vào năm Mão phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuâấ hành dã, bị giải phẫu
+ Vào năm Thìn ngộ Thiên Kiếp Tinh Quân tắc cướp đạo nhi thất tài vật hoặc bị uy quyền bức bách, cướp chế nhỉ tổn thất tài vật

Cự Môn
14-03-2006, 02:24 PM
3. Tam hợp Tỵ Dậu Sửu khi vào hạn Tam Tai là Hợi Tý Sửu
+ Vào năm Hợi ngộ Thiên Bại Tinh Quân tắc bị bại hoại sự nghiệp hoặc bại hoại tài sản hoặc bại hoại gia phong
+ Vào năm Tý ngộ Địa Vong Tinh Quân tắc bị tai hại vi thổ địa nhi tổn thất hoặc thổ động nhi bệnh tật
+ Vào năm Sửu ngộ Thổ Hình Tinh Quân tắc vi thổ địa nhi cập hình phạt hoặc tổn thất điền địa hoặc vị thổ địa đông nhi hữu tai

Cự Môn
14-03-2006, 02:31 PM
4. Tam hợp Hợi Mão Mùi vào hạn Tam Tai là Tỵ Ngọ Mùi
+ Vào năm Tỵ ngộ Âm Mưu Tinh Quân tắc hữu thù địch chi nhân mưu vi hại
+ Vào năm Ngọ phùng Hắc Sát Tinh Quân tắc hữu hắc ám sự
+ Vào năm Mùi ngộ Bạch Sát Tinh Quân tắc tổn thất tài vật hoặc hữu tang sự bạch y bạch cẩn.

Cự Môn
14-03-2006, 02:36 PM
Đoán vận Tam Tai
Vận chí Tam Tai
chi tuế nan đào
tư mãn chi niên
trọng giả đạo cướp tài vong
trong giả thê nhi lạc sản
Quan tai bổ tróc cự trạng hình
Thân như bồng bại
Mãi mại thất tài
Thử ngộ thuỷ chu trầm nịch
Hoả tai tụng sự
Gia thất ưu nguy

Hữu thư vân
Tam Tai ngộ chí mệnh tam niên
Tài phá vật vong quan sự liên
Tử tử hoả tai hại điền thổ
Như năng cầu phúc miễn tai ương

Cự Môn
16-03-2006, 09:07 AM
Trong Tử vi có câu: Chính không bằng Chiếu, Chiếu không bằng Giáp
Về vấn đề sao hạn, có câu: " Chiếu không bằng Lâm, Lâm không bằng Nhập"
Cửu Diệu mới chỉ dừng ở mức sao Chiếu, chưa phải Lâm và Nhập nên không cần phải dâng sao giải hạn !

Cự Môn
29-03-2006, 05:28 PM
Trước khi đi vào một số thủ tục của việc dâng sao giải hạn, thiết tưởng cũng nên "bới chuyện" một chút về Thời gian biểu của Phật Thánh trên Thiên Phủ, biết trong 60 ngày từ Giáp Tý tới Quý Hợi, họ làm gì, ở đâu chứ nhỉ?
Chỉ có một điều tôi biết rõ là Phật Thánh
KHÔNG: HÁT KARAOKE, HÚT HEROIN VÀ ĐI BỤI ĐỜI !

future6681
31-03-2006, 11:07 PM
Hi các bác tôi cũng đang quan tâm đến vấn đề này nhưng chưa thấy sách nào nói các sao là thần sao hay chỉ là hạn sao. Và cách cúng sao giải hạn mỗi sách mỗi khác chảng biết thế nào mà lần cả.Mong các cao nhân chỉ dùm

hoc-biet
12-05-2006, 02:42 PM
Kính chào

Xin cho biết cách cúng sao hạn ?

hoc-biet
12-05-2006, 03:41 PM
Vậy cúng Tam tai vào ngày nào, Bác cho biết với. cảm ơn nhiều

future6681
13-05-2006, 10:01 PM
Hình như trong diễn đàn chẳng ai biết một cách thấu đáo thì phải

Cự Môn
17-05-2006, 01:48 PM
Hình như trong diễn đàn chẳng ai biết một cách thấu đáo thì phải
Muốn học và biết về vấn đề này thì phải có sự kiên nhẫn, đừng buông câu kiểu con trẻ như vậy. Ta nói cho ngươi vài câu thì ra đường ngươi có thể bịp được cả thiên hạ về vấn đề này đó

hoc-biet
18-05-2006, 11:09 AM
Thiet nghi nhung loi mat lich su nhu vay, bac can chi tra loi

theanh
19-05-2006, 11:28 AM
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
"Biết thì nói là biết , không biết thì nói là không biết ,ấy mới là biết !"
Huynh Cự Môn cứ làm việc của mình thôi . Lý gì đến họ !
Chúc Huynh An Lạc Thân Tâm !

maika
20-05-2006, 06:05 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=760 align=left border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD colSpan=5>BBC làm phim về các nhà ngoại cảm<!-- end_title -->


</TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=3><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=208 align=right border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff rowSpan=2>http://www.bbc.co.uk/f/t.gif</TD><TD>http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2006/05/20060519102530_41654160_soldiers_ap203.jpg

</TD></TR><TR><TD class=caption>Việc xác định danh tính trên mộ liệt sĩ vô danh rất khó khăn</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- st_story -->Đài BBC vừa hoàn thành và cho trình chiếu trên tivi bộ phim tài liệu nói về việc đi tìm hài cốt bằng phương pháp ngoại cảm ở Việt Nam.
Bộ phim Psychic Vietnam vừa được chiếu trên kênh BBC Two ở Anh hôm 18-5-2006.
Tại Việt Nam, cho đến hôm nay, việc tìm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính trên mộ liệt sĩ vô danh vẫn là công việc vô cùng khó khăn.
<!-- end_story -->Trong khoảng một thập niên vừa qua, có một hiện tượng là nhiều gia đình đã nhờ đến những người được nói là có khả năng ngoại cảm để giúp tìm mộ người thân.
Các nhà làm phim Psychic Vietnam đã đến Việt Nam, và đi theo hai nhà ngoại cảm ở miền Bắc và miền Nam trong quá trình tìm mộ của hai chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.
Theo những ước tính thận trọng nhất, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn ba triệu người Việt, trong đó có khoảng một triệu người lính Bắc Việt.
Sau 30 năm, hơn một nửa vẫn thuộc trong diện mất tích.
Hy vọng
Một số nhà ngoại cảm đã trở thành những người mang hy vọng cho nhiều gia đình, muốn được có cảm giác khép lại một trong những chương đẫm máu nhất của thế kỷ 20.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=208 align=right border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff rowSpan=2>http://www.bbc.co.uk/f/t.gif</TD><TD>http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2006/05/20060519102403_41654366_bay203.jpg

</TD></TR><TR><TD class=caption>Ông Nguyễn Khắc Bảy được nói là đã tìm thấy 500 hài cốt trong năm 2005</TD></TR></TBODY></TABLE>
Có thể phải mất cả một năm để có cuộc hẹn gặp với ông Nguyễn Khắc Bảy.
Mỗi ngày lại có hơn chục gia đình đến căn gác nhỏ của ông, vì họ tin rằng ông có khả năng liên lạc với người đã khuất.
"Đừng nói gì cả cho đến khi tôi hỏi," ông cất lời, nhìn thẳng vào gia đình ngồi đối diện.
Đột nhiên, ông Bảy bừng tỉnh: "À, có rồi."
Ông cầm một bức bản đồ tự vẽ. Quan trọng hơn cả, nó có một vòng tròn màu đỏ, chỉ đến cái mà ông nói là nơi an nghỉ cuối cùng của người mất tích.
Gia đình sau đó nhận ra đó là bản đồ của một vùng trong thời chiến, đã hơn 30 năm tuổi.
Ông Bảy trực thuộc Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người ở Hà Nội, có người phụ trách ở đây là tướng Nguyễn Chu Phác.
Ông đã tiến hành kiểm tra hàng trăm người tự nhận là có khả năng ngoại cảm. Theo ông, nhiều người chỉ là lừa mà thôi.
Vì thế, ông tập hợp lại những người mà ông tin là những nhà ngoại cảm giỏi nhất của đất nước cho Dự án TK05, một nghiên cứu về cách thức người sống liên lạc với người đã khuất.
Thành lập từ năm 1987, các nhà ngoại cảm của trung tâm nói là họ đã xác định được hàng ngàn hài cốt liệt sĩ, nhưng khó có được sự xác nhận cụ thể.
Việc kiểm tra DNA nằm ngoài tầm với của đa số người Việt Nam, vì để làm được cần cả tiền bạc và ảnh hưởng.
Nhưng một số cán bộ như ông Bảy đã giúp thực hiện độc lập một số kiểm tra DNA. Kết quả cho thấy những sự tương hợp.
Liên lạc
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một nhà ngoại cảm khác, hoạt động một mình, là bà Vũ Thị Minh Nghĩa, được biết đến với danh xưng Năm Nghĩa.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=203 align=right border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff rowSpan=2>http://www.bbc.co.uk/f/t.gif</TD><TD>http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41654000/jpg/_41654162_nam_nghia203.jpg

</TD></TR><TR><TD class=caption>Bà Năm Nghĩa tin mình liên lạc được với người đã khuất</TD></TR></TBODY></TABLE>
Ngôi nhà của bà cũng là nơi thờ khoảng 4000 người lính mà bà tự nhận là mình đã tìm ra.
Các bức hình của họ choáng hết khoảng trống trong nhà. Bên dưới là một số quan tài, chờ người đến nhận.
Hơn 400 thi thể khác được đặt ở một nghĩa trang tư nhân.
Giống như ông Bảy, bà Nghĩa giải thích bà có được khả năng ngoại cảm sau một lần ốm suýt chết.
Bà nói mình được linh hồn các liệt sĩ dẫn đường, và thấy họ hiện ra rõ ràng như người sống.
Ba ngày trong tháng, bà làm các buổi gọi hồn cho thân nhân những chiến sĩ mất tích.
Giữa làn khói hương, bà Nghĩa gọi hồn của người lính Vũ Công Trạch. Người vợ của ông, và con trai cùng con dâu có mặt trong buổi gọi hồn này.
Gia đình ông Trạch đã trải qua gần 40 năm để tìm kiếm hài cốt của ông. Bà Năm Nghĩa là hy vọng cuối cùng của họ.
Nhà ngoại cảm chỉ có duy nhất một tấm giấy báo tử cho biết nơi hy sinh: "Miền Nam".
Trong 10 phút sau đó, những gì gia đình được nghe khiến họ hoàn toàn tin tưởng.
Con trai ông Trạch khóc và nói: "Thông tin bà nói về ngôi nhà tôi ở, địa hình, các loại cây ở đấy, quá chính xác."
Người gọi hồn cũng nhắc đến lần người con dâu bị sảy thai, một điều mà gia đình chưa nói với ai.
Cuối chiều hôm ấy, gia đình họ đi tìm ngôi mộ. Các chỉ dẫn có vẻ chính xác.
Đối với gia đình, cuộc tìm kiếm nay kết thúc.
Người vợ góa của người lính, nay đã tóc bạc phơ, nói: "Bây giờ tôi mới được thanh thản. Đây là tất cả những gì tôi muốn. Tôi có thể chết thanh thản."
Còn đối với ông Nguyễn Khắc Bảy, ông nói sau khi giúp một gia đình tìm ra hài cốt người đã khuất, ông cảm thấy mình "giúp đóng góp một phần cho việc giảm bớt buồn đau ở đất nước này."
Quý vị có thể xem lại trọn vẹn bộ phim tài liệu một giờ đồng hồ này bằng cách vào trang This World của BBC. Chương trình sẽ tồn tại trên trang web trong vòng bảy ngày.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

Tôn Ngộ Không
22-02-2007, 07:42 AM
Xin quý vị cao minh chỉ dẫn hộ. Khoa Tử Vi gồm 14 chính tinh và hơn 100 phụ tinh phối hợp mà chưa chắc đã dự đoán hoàn toàn chính xác được cho một đương số. Vậy một nam hay nữ mạng nhập hạn một sao La Hầu hay bất cứ một sao nào khác làm sao có thể dự đoán được cho một đương số dù cho là dự đoán tương đối?!!
Nếu ta đặt trên căn bản "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" vì việc cúng sao giải hạn có thể chấp nhận được. Còn nếu cúng sao giải hạn mà thôi thì tạo phúc tích đức làm gì.
Chúng tôi chỉ nêu ý kiến xây dựng chứ không dám chỉ trích bất cứ một tập tục nào cả.

Cự Môn
22-02-2007, 08:19 AM
Xin quý vị cao minh chỉ dẫn hộ. Khoa Tử Vi gồm 14 chính tinh và hơn 100 phụ tinh phối hợp mà chưa chắc đã dự đoán hoàn toàn chính xác được cho một đương số. Vậy một nam hay nữ mạng nhập hạn một sao La Hầu hay bất cứ một sao nào khác làm sao có thể dự đoán được cho một đương số dù cho là dự đoán tương đối?!!
Nếu ta đặt trên căn bản "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" vì việc cúng sao giải hạn có thể chấp nhận được. Còn nếu cúng sao giải hạn mà thôi thì tạo phúc tích đức làm gì.
Chúng tôi chỉ nêu ý kiến xây dựng chứ không dám chỉ trích bất cứ một tập tục nào cả.
Có rất nhiều phương cách để xem xét vận hạn theo thời gian cho một người, cái nọ bổ sung cho cái kia. Tổng thể thì Sao Hạn (như La Hầu, Kế Đô...) có thể chỉ ra vận hạn có tính tổng quát chứ không thể chỉ chính xác thời điểm xảy ra bằng Tử Vi hoặc Tử Bình hoặc các môn chiêm bốc khác.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" và "tạo phúc tích đức" đều rất cần thiết trong cuộc sống.

theanh
22-02-2007, 02:13 PM
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
Thấy Bác trở về mục này em mới nhớ mới đọc một tài liệu có mấy bài chú về mấy sao nên đưa lên đây hỏi Bác xem có đúng không !?

Kế Đô Chân Quân Thần Chú 計都真君神咒<o:p></o:p>
處暗表陰精 豹尾鎮星宮 怒指摧山 <o:p></o:p>
權雄冥太空 龍蛇生怪狀 變異息昏 <o:p></o:p>
主人長福壽 禳應在格恭<o:p></o:p>
Xứ ám biểu âm tinh , báo vĩ trấn tinh cung , nộ chỉ tồi sơn nhạc .<o:p></o:p>
Quyền hùng minh thái không , Long xà sinh quái trạng , biến dị tức hôn mông .<o:p></o:p>
Sinh nhân trường phúc thọ , nhương ứng tại cách cung .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
La Chân Quân Thần Chú 羅真君神咒<o:p></o:p>
神首循黑道 冥冥超至靈 暗明期朔 <o:p></o:p>
陽德晦陰精 高鎮黃旛闕 茅戢耀霜 <o:p></o:p>
至心俟多福 稽首諷真經<o:p></o:p>
Thần đầu tuần hắc đạo , minh minh siêu chí linh , ám minh kỳ sóc vọng .<o:p></o:p>
Dương đức hối âm tinh , cao trấn hoàng phan khuyết , mao tập diệu sương linh .<o:p></o:p>
Chí tâm sĩ đa phúc , khế đầu phúng chân kinh .
<o:p></o:p>
Mộc Đức Chân Quân Thần Chú 木德真君神咒<o:p></o:p>
歲德乘木德 展轉耀東鄉 凌天姿潤 <o:p></o:p>
正色晃明皇 尋花歌浩漾 擲水詠芝 <o:p></o:p>
經時頻禱祝 護福自然長<o:p></o:p>
Tuế Đức thừa Mộc Đức , triển chuyển diệu đông hương , lăng Thiên tư nhuận trạch .<o:p></o:p>
Chính sắc hoảng minh tinh , tầm hoa ca hạo dạng , trịch thủy vịnh chi phòng .<o:p></o:p>
Kinh thời tần đảo chúc , hộ phúc tự nhiên trường .

<o:p></o:p>
Nếu đúng xin để bà con cùng xài , nếu sai thì thôi !

Kính Chúc Bác Tân Xuân Đắc Thành ! Như Ý !


Kính .

Tôn Ngộ Không
23-02-2007, 04:29 AM
Có rất nhiều phương cách để xem xét vận hạn theo thời gian cho một người, cái nọ bổ sung cho cái kia. Tổng thể thì Sao Hạn (như La Hầu, Kế Đô...) có thể chỉ ra vận hạn có tính tổng quát chứ không thể chỉ chính xác thời điểm xảy ra bằng Tử Vi hoặc Tử Bình hoặc các môn chiêm bốc khác.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" và "tạo phúc tích đức" đều rất cần thiết trong cuộc sống.
Xin đa tạ cụ Cự Môn đã vị tình nhẹ nhàng chỉ giáo. Quả thật là sự khác biệt giữa ảnh hưởng của các sao hạn và tử vi hoàn toàn ở mực độ. Tuy nhiên theo thiển ý của chúng tôi thì "tạo phúc tích đức" là một trong những phương thức giải hạn hay và bền nhất.
Xin cám ơn.

Thiên Sứ
23-02-2007, 11:08 PM
Tôn Ngộ Không viết:
Tuy nhiên theo thiển ý của chúng tôi thì "tạo phúc tích đức" là một trong những phương thức giải hạn hay và bền nhất.
Hoàn toàn chính xác!
Nếu cúng sao giải hạn chỉ có kết quả tâm lý. Nếu có tác dụng thực tế thì các thày cúng sẽ lên ngôi vì là quyết định cuối cùng và các thày bói sẽ làm nền cho thày cúng.-^_^-
Thiên Sứ

Cự Môn
24-02-2007, 11:17 AM
Nếu cúng sao giải hạn chỉ có kết quả tâm lý. Nếu có tác dụng thực tế thì các thày cúng sẽ lên ngôi vì là quyết định cuối cùng và các thày bói sẽ làm nền cho thày cúng.-^_^-

Trong rất nhiều trường hợp, Tâm lý đóng vai trò khá quan trọng trong việc thay đổi sự việc từ xấu sang tốt, từ tốt sang xấu. Ví dụ như chữa bệnh chẳng hạn, nếu tâm lý không tốt, bệnh rất lâu khỏi.
Đôi khi, người ta chỉ cần an ủi về mặt tâm lý đã giải quyết được rất nhiều việc rồi.
Phần "Dâng sao giải hạn" này trình bày ở đây chưa đi đến những phần chính nên mọi người chưa thông tỏ cũng là chuyện thường tình.

Tôn Ngộ Không
25-02-2007, 06:14 AM
Phần "Dâng sao giải hạn" này trình bày ở đây chưa đi đến những phần chính nên mọi người chưa thông tỏ cũng là chuyện thường tình.
Vậy xin bác Cự Môn vị tình các độc giả trong diễn đàn triển khai phần chính để mọi người được hiểu biết thêm. Rất mong bác chỉ giáo.

theanh
25-02-2007, 12:40 PM
Trong rất nhiều trường hợp, Tâm lý đóng vai trò khá quan trọng trong việc thay đổi sự việc từ xấu sang tốt, từ tốt sang xấu. Ví dụ như chữa bệnh chẳng hạn, nếu tâm lý không tốt, bệnh rất lâu khỏi.
Đôi khi, người ta chỉ cần an ủi về mặt tâm lý đã giải quyết được rất nhiều việc rồi.
Phần "Dâng sao giải hạn" này trình bày ở đây chưa đi đến những phần chính nên mọi người chưa thông tỏ cũng là chuyện thường tình.
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
Hoàn toàn đồng ý với Bác Cự Môn ! Nếu phủ nhận vai trò của Tâm Lý thì có rất nhiều thứ chúng ta phải vứt bỏ ! Và thế giới chúng ta đang sống cũng chỉ là một thế giới Chết !
Kính Chúc Bác Khỏe !!!

banmai
27-02-2007, 09:12 PM
Chuyện giải hạn liệu có thể giải đuợc hạn thực sự hay không thì chưa bàn đến vội ,NPQ nghĩ rằng đời sống tâm linh giải hạn nó cũng là một niềm tin nào đó trong sâu thẳm mỗi con nguời . Niềm tin là linh hồn của cuộc sống , khi niềm tin mất thì cuộc sống cũng giống như cái xác không hồn .
Nhà NPQ theo tâm linh nên hàng tháng các tín đồ có đến làm lễ dâng sao giải hạn . Chuyện này NPQ thực sự không rõ . Nhưng gia đình NPQ mấy đời nay chưa bao giờ dùng tiền của họ để tiêu vào việc cá nhân, ông nội sống một cuộc đời tu tại gia thanh đạm . Đúng là có nhiều nguời có khả năng về tâm linh dự đoán và họ cũng kiếm đuợc khá nhiều tiền . Vấn đề này do quan niệm và cái tâm của mỗi người thôi .
NPQ kể một câu chuyện về chính nguời thân của mình đã trải qua . Nguời đó chính là papa của NPQ .
Vào những năm chiến tranh ác liệt , lúc đó papa của NPQ đang là sinh viên đại học , nhưng có giấy gọi ra chiến trận . Theo papa kể lại không hiểu sao ngày đó gia đình không hề thiếu thốn mà papa gầy lắm , chỉ có 38kg . Thực tế papa trùng họ tên với một nguời có chức vị ,và con trai ông này có giấy gọi ra trận . Vì papa là nguời có trình độ nên đuợc đưa vào đào tạo trong truờng sỹ quan .Trong suốt 4 năm đào tạo tại truờng sỹ quan thành tích học tập của papa luôn đứng đầu. Có lẽ vì thế mà những lần có lệnh chi viện quân cho chiến truờng Miền Nam thì y như rằng truớc đó mấy ngày papa được điều đi công tác . Hồi chiến tranh hai miền chuyện điều động quân chi việc cho chiến truờng là những chuyện thuờng xuyên xảy ra , có những lúc họ mang trực thăng bỗc cả một tiểu đoàn trong chốc lát . Papa chưa bao giờ phải trực tiếp ra chiến truờng cả . Sau này khi hoà bình lập lại , và chiến tranh VIệt Trung xảy ra vào thời điểm ác liệt nhất papa lại có lệnh ra chiến truờng . Lần này khi papa đang trên đuờng đi thì Trung Quốc rút quân , và đương nhiên papa quay về an toàn rồi . Có lẽ sau nhiều biến cố đó , papa rất tin vào chuyện tâm linh và luôn nhắc nhở con cái sống thiện tâm , "Đức năng thắng số " . Hiện tại cả papa và mama đều tu tại gia .
Lá số của papa mệnh VCD có Tử Phù trong thế Thiên Không Thiếu Dương tam hợp mệnh hội đủ lục sát tinh + Hồng Đào Riêy Y Xương Khúc , Di có Liêm Tham Tỵ HỢi gặp Tuần. Thân cư Phúc đức có Tử Phá+ Hoá Quyền + Long Đức .
Câu chuyện thứ 2 như sau
Bác dâu của NPQ (chị dâu của mẹ ) giới thiệu cho một nguời quen đến hỏi ông NPQ về chuyện tai hạn trong năm ra sao . Ông nội có nói gia đình cô sắp có một cái tang lớn lắm . Cô nên làm lễ tam phủ . Cô đó nói rằng cháu đã có nhờ nguời làm rồi . Ông bảo nếu làm rồi thì không sao . Và bản thân cô ấy không tin lắm vì trong nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ và hai đứa con khoẻ mạnh .Ông bà cũng mất từ lâu cả . Chưa đầy một tháng sau thì chồng cô ấy bị nguời khác đâm chết !Gia đình NPQ ngòai NPQ mới có duyên với Tử Vi năm ngoái thì không ai biết gì về tử vi cả .
Ông NPQ có nói với NPQ rằng cuộc đời duờng như có một số phận đuợc sắp xếp truớc vậy . Cố gắng giữ cho tâm hồn thanh thản , và cố gắng học tập cho tốt . Và ông cũng khuyên con cháu cũng như những nguời khác rằng Đức năng thắng số!

Cự Môn
28-02-2007, 08:22 AM
Người chết vào năm đó phạm vào hạn Ngũ Mộ, Hoàng Tuyền và Toán Tận. Còn vợ con có Tang Môn, Điếu Khách, Quan Phù. Động lâm tại chân rùa.

Thái-Âm
28-02-2007, 09:12 AM
Bác Cự Môn nói đúng lắm. Riêng không xét về việc dâng sao giải hạn nghiệm hay không nghiệm mà chỉ nói đến việc an ủi về mặt tâm lý cũng đã là rất quan trọng. Tâm lý thoải mái, an tâm vững vàng với niềm tin được che chở, bảo vệ cũng giúp cho bản thân mỗi người tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên là không thể tách rời với việc làm điều thiện, tích phúc. Nếu một người nào đó cứ giải vận, giải hạn tùm lum mà hàng ngày vẫn làm những điều ác thì thánh thần cũng phải pótay.
Hihi, bác Cự Môn ơi, riêng về hạn các sao khác thế nào em không rõ nhưng hạn sao La Hầu cho nam giới và Thái Bạch là em thấy nghiệm lắm.cả nhà em năm nào cũng vậy, sao nặng sao nhẹ đều làm lễ giải hết, năm nào cũng làm đúng ngày 4 Tết.-^_^-.

Cự Môn
28-02-2007, 09:15 AM
28 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4 Dương Lịch có mỗi ngày mùng 3 tháng 4 Dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 2 Âm lịch Đinh Hợi. Cô có thể bay vào ngày này.
Mùng 4 Tết mà đã làm lễ Cầu Bình An thì coi thường mấy vị Thần Linh mà mình mời họ về ăn Tết quá!:D

Thái-Âm
28-02-2007, 10:04 AM
Hihi, em cảm ơn bác nhiều, em tưởng bác đã quên mất cái vụ xem ngày rùi. May quá, ngày bác xem cho đúng vào khoảng thời gian em dự định bay, vậy thì em sẽ bay luôn ngày đó.
Về vấn đề làm lễ giải hạn thì em cũng không rành lắm. Cả gia đình em từ trước đến giờ đều theo một ông thầy trong làng Giảng Võ, thầy bảo ngày nào thì làm ngày đó thôi. Năm nào cũng vậy, giải hạn cùng ngày với nhà em thường có nhà một ông Vụ trưởng ở Bộ Ngoại Giao, có năm họ hàng bà con nhà ông này ở bên Hà Lan về cả mấy anh con rể tây cũng khấn vái xì xụp rất ngộ-^_^- .
Mà em thấy ở Chùa người ta còn làm lễ giải hạn từ 2 Tết cơ mà.

Cự Môn
28-02-2007, 07:55 PM
Lục thập Giáp Tý nhật, Phật Thánh Thần Tiên đi đâu để mà vời?
Không nhớ mấy vị đó đi đâu từ ngày Giáp Tý. Xin kể về những ngày từ Giáp Thân trở đi. Sau này khi nào tìm được họ, sẽ post tiếp vào đây.

1. Giáp Thân Ất Dậu nhật: Chư Thần tại Thiên, giáng hạ địa phủ, nhân gian. Nhược nhân cầu phúc, tế tự, hoàn nguyện, thượng biểu bái chương đáp tạ thiên địa kỳ nhương tai ách, thu phúc thập bội thử nhị nhật đại lợi.

Cự Môn
28-02-2007, 07:59 PM
2. Bính Tuất, Đinh Hợi nhật: chư thần tại Thiên giáng hạ nhân gian địa phủ. Nhược nhân cầu phúc tế tự hoàn nguyện, thượng biểu bái chương hoạch phúc vô lượng công đức đại cát khánh dã.

3. Mậu Tý Kỷ Sửu nhật: chư thần tại nhân gian địa phủ. Nhược nhân cầu phúc, tế tự thù ân liễu nguyện đại cát. Nhược thử nhật chú thư đại hung giải thích bất đắc.

Tôn Ngộ Không
01-03-2007, 04:24 AM
Xin chân thành cảm tạ bác Cự Môn đã chỉ cho mấy câu để xem ngày. Rất tiếc là ở xa nên không tiện đến tham khảo với bác được. Xin bác cho biết nếu muốn đào sâu thêm về biệt môn này thì phải tìm tài liệu ở đâu.
Xin cám ơn bác.

Cự Môn
02-03-2007, 08:25 AM
4. Canh Dần nhật: chư thần tại Thiên hội toán bạ án (làm sổ sách giấy tờ), cầu phúc tế tự, tiễn tấu, liễu nguyện đầu sư nhân đại hung.

5. Tân Mão nhật: chư thần tại Địa phủ. Nhược nhân lập đàn nguyện triệu hồn, đại mệnh thiết tiến tiên vong dụng chi bình bình.

6. Nhâm Thìn, Quý Tỵ nhật: chư thần tại Thiên hệ sử nguyên thì kham hội sinh tử văn bạ. Nhược nhân cầu phúc tế tự phản sinh tật bệnh tổn lân xá thương sư nhân, đại hung.

7. Giáp Ngọ nhật: chư thần phổ giáng nhân gian. Nhược nhân cầu phúc, thượng chương tiến biểu bổ tạ ngũ thổ xã quan, hứa phúc biểu sám, chú sinh hứa chân kỳ nhật thu phúc thập bội lợi ích tử tôn thượng cát đại lợi.

Thiên Sứ
03-03-2007, 11:41 PM
future6681 (http://www.vietlyso.com/forums/member.php?u=2171) viết:
Hình như trong diễn đàn chẳng ai biết một cách thấu đáo thì phải
Lời lẽ khinh mạn thật.
Thiên Sứ

Cự Môn
24-05-2007, 07:25 PM
8. Ất Mùi nhật:Chư thần tại thiên, nhược nhân tác phúc tất đắc tiểu cát.
9. Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất nhật: Chư thần tại thiên, Ngọc Đế điện tiền tạo hợp sinh tử văn bạ, chú thiên thượng thiên hạ vạn dân thiện ác, cầu phúc chủ đại hung

Cự Môn
27-05-2007, 08:33 AM
10. Kỷ Hợi nhật: chư thần tại thiên, Ngọc Đế sai giáng nhân gian, địa phủ. Cầu phúc, tế tự, thượng biểu chương, triệu hồn , chủ nhân thọ trường đại cát.

11. Canh Tý, Tân Sửu nhật: chư thần tại thiên. Nhược nhân tế tự cầu phúc, chủ tật bệnh hữu tai đại hung.

12. Nhâm Dần, Quý Mão nhật: chư thần ký hội chi bộ. Nhược nhân cầu phúc hứa nguyện, đáp tạ thiên địa, bách sự đại cát.

13. Giáp Thìn nhật: chư thần tại thiên quan, cầu phúc đại hung

14. Ất Tỵ nhật: chư thần tại nhân gian, địa phủ, cầu phúc tế tự liễu nguyện, thu phúc thập bội đại cát.